CHUYÊN ĐỀ: SINH TRƯỞNG CỦA THỰC VẬT BẬC CAO

1. Vị trí của MPS rễ: · MPS ngọn rễ được định vị ở phía tận cùng dưới của trụ dưới lá mầm ngay sau chóp rễ . · Sau khi hạt nảy mầm thì MPS tận cùng của rễ hình thành nên rễ chính (rễ cấp 1)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG