ĐỀ THI THỬ TN SỐ 4 MÔN THI: VẬT LÍ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử tn số 4 môn thi: vật lí', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ THI THỬ TN SỐ 4 MÔN THI VẬT LÍ Câu 1 Chọn câu trả lời đúng Chu kỳ dao động là A. Số dao động vật thực hiện trong một giây. B. Khoảng thời gian để vật đi từ vị biên này đến vị trí bên kia của quỹ đạo chuyển động. C. Khoảng thời gian ngắn để trở vị trí đầu . D. Khoảng thời gian ngắn nhất để vật trở lại trạng thái đầu . Câu 2 Chon câu trả lời sai Trong đó A1 A2 biên độ dao động thành phần A biên độ dao động tổng hợp . A. Nếu hai dao động thành phần ngược pha Aọ 2k 1 thì A A1-A2. B. Nếu hai dao động thành phần lệch pha nhau bất kì A - A2 A A1 A2. C. Độ lệch pha của các dao động thành phần đóng vai trò quyết định tới biên độ của dao động tổng hợp . D. Nếu hai dao động thành phần cùng pha Aọ 2k thì A A1 A2. Câu 3 Một con lắc lò xo treo thẳng dứng gồm vật nặng có khối lượng m 200g lò xo có độ cứng k 200N m. Vật dao động điều hoà với biên độ 2cm . Lấy g 10m s2 . Lực đàn hồi cực tiểu tác dụng lên vật trong quá trình dao động là A. 3N. B. 2N D. 1N. Câu 4 Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà có phương trình x1 A1sin10t cm. x2 8cos10t tốc lớn nhất của vật 1m s. Biên độ dao động A1 của vật là A. 6cm. . C. 10cm. 5cm Câu 5 Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương ngang với vận tốc v 40cos10t cm s .Tại thời điểm mà độnh năng bằng 3 lần thế năng thì vật năng có ly độ x là A. 4cm B . 2cm C . 3cm D. 2a 2 cm Câu 6 Độ to của âm là đặc trưng sinh lý của âm phụ thuộc vào A. vận tốc âm. C. bước sóng và năng lượng âm. C. tần số và mức cường độ âm. D. vận tốc và bước sóng. Câu 7 Cho cường độ âm chuẩn I0 10-12W m2. Một âm có mức cường độ 80dB thì cường độ âm là A. 104W m2. B. 106W m2. C. m2. D. 10-20W m2. Câu 8 Một sóng dừng ở trên một dây đàn hồi . Khoảng cách giữa 5 nút sóng liên itếp đo được là 10cm. Tần số của sóng f 10Hz. Vận tốc truyền sóng trên dây là A. v 20cm s. v 40cm s. C. v 30m s. D. 50cm s. Câu 9 Chon câu trả lời đúng Hai âm thanh có âm sắc khác nhau là do số biên độ của các hoạ âm khác nhau. B. Độ cao và độ to khác nhau

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    77    2    20-07-2024
2    554    2    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.