ÔN TẬP MÔN LÍ 12: SỰ PHÁT XẠ TIA RƠNGHEN

Tham khảo tài liệu 'ôn tập môn lí 12: sự phát xạ tia rơnghen', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ÔN TẬP MÔN LÍ 12 SỰ PHÁT XẠ TIA RƠNGHEN X Bước sóng ngắn nhất của tia X là Ảrnin Năng lượngphôtôn của tia Rơn ghen 8 y hc eUAK - tần số lớn nhất của tia eU X f K J max h X Trong ống Rơnghen có một dòng điện tạo bởi sự chuyển động của e từ catốt sang anốt gọi Ne là số e đến đối âm cực trong thời gian t thì cường độ dòng điện trong ống là I Ne .e t C. D. B. 60 Hz. C. 6 Hz. D. Câu 1. Một tia X mềm có bước sóng 125pm. Năng lượng của phô tôn tương ứng có giá trị nào sau đây A. X104eV B. 103eV C. 102eV D. . Câu 2. Cường độ dòng điện trong ống Rơnghen là 0 64 mA. Số điện tử đập vào đối catốt trong 1 phút là A. 2 B. 2 Câu 3. Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của một ống Rơnghen là U 25 kV. Coi vận tốc ban đầu của chùm êlectrôn phát ra từ catốt bằng không. Biết hằng số Plăng h 6 e 1 . Tần số lớn nhất của tia Rơnghen do ống này có thể phát ra là A. 6 Hz. 60 5 Hz. Câu 4. Tần số lớn nhất trong chùm tia Rơnghen là fmax . Coi động năng đầu của e rời catôt không đáng kể. Cho biết h 6 c s e 1 C. Động năng của electron đập vào đối catốt là A. 3 B. C. 6 D. 8 Câu 5. Ông Rơnghen có hiệu điện thế giữa anôt và catôt là 12000V phát ra tia X có bước sóng ngắn nhất là À. Để có tia X cứng hơn có bước sóng ngắn nhất là À ngắn hơn bước sóng ngắn nhất À 1 5 lần thì hiệu điện thế giữa anôt và catôt phải là A. U 18000V 12000V B. U 16000V C. U 21000V D. U Câu Đáp án 1 A 2 D 3 A 4 A 5 A QUANG PHỔ CỦA NGUYÊN TỬ HIĐRÔ Câu 1. Trạng thái dừng của nguyên tử là A. trạng thái đứng yên của nguyên tử. B. trạng thái chuyển động đều của nguyên tử C. trạng thái mà trong đó mọi eletron của nguyên tử đều không chuyển động đối với hạt nhân D. một trong số các trạng thái có năng lượng xác định mà nguyên tử có thể tồn tại. Câu 2. Chọn phát biểu đúng. Ở trạng thái dừng nguyên tử A. không bức xạ và không hấp thụ năng lượng. B. Không bức xạ nhưng có .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.