ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC Môn: VẬT LÝ - Mã đề thi: 403

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn: vật lý - mã đề thi: 403', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI Trường THPT Sóc Sơn Mã đề thi 403 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC Môn VẬT LÝ Thời gian làm bài 90 phút Đề có 50 câu gồm 4 trang Câu 1. Trong quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô vạch ứng với bước sóng dài nhất trong dãy Lai-man x1 0 1216pm và vạch ứng với sự chuyển êlectrôn từ quỹ đạo M về quỹ đạo K có bước sóng Ầ2 0 1026pm. Bước sóng dài nhất trong dãy Ban-me là A. 0 6212pm. B. 0 6566pm. C. 0 5837pm. D. 0 4385pm. Câu 2. Một động cơ không đồng bộ ba pha mắc theo kiểu hình sao. Biết điện áp dây là 381 V cường độ dòng Id 20 A và hệ số công suất mỗi cuận dây trong động cơ là 0 80. Công suất tiêu thụ của động cơ là A. 3 520 W. B. 10 560 W. C. 6 080 W. D. 18 240 W. Câu 3. Hãy xác định trạng thái kích thích cao nhất của các nguyên tử hiđrô trong trường hợp người ta chỉ thu được 9 vạch quang phổ phát xạ của nguyên tử hiđrô. A. Trạng thái O. B. Trạng thái M. C. Trạng thái N. D. Trạng thái L. Câu 4. Hai cuộn dây R1 L1 và R2 L2 mắc nối tiếp nhau và đặt vào hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U. Gọi U1 và U2 là hiệu điện thế hiệu dụng của cuộn một và cuộn hai. Điều kiện để U U1 U2 là A. . B. 2. C. L1 L2 R1 R2. D. R2 R1 R Ll Câu 5. Trong mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh có ZL ZC. Nếu tăng tần số dòng điện thì A. cường độ hiệu dụng không đổi. B. cảm kháng giảm. C. độ lệch pha của điện áp so với dòng điện tăng. D. dung kháng tăng. Câu 6. Trong thí nghiệm lâng. Cho a 1 2 mm D 2 4 m. Người ta đo được khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 5 ở cùng về một phía so với vân sáng trung tâm là 4 5 mm. Nguồn sáng đơn sắc sử dụng có bước sóng z là A. 0 50 pm. B. 0 75 pm. C. 7 50 pm. D. 0 45 pm. Câu 7. Chọn phương án sai. A. Các khí hay hơi ở áp suất thấp khi bị kích thích phát sáng sẽ bức xạ quang phổ vạch phát xạ. B. Quang phổ vạch của các nguyên tố hoá học khác nhau là không giống nhau. C. Quang phổ không phụ thuộc vào trạng thái tồn tại của các chất. D. Quang phổ vạch phát xạ là quang phổ gồm những vạch màu riêng rẽ nằm trên một nền .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    107    2    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.