Đề thi KSCL Vật lý 12 - GDTX Nam Sách

đề kiểm tra khảo sát chất lượng môn Vật lý lớp 12 tư liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ thi sắp tới. Chúc các bạn thành công. | T T GDTX NAM SÁCH ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN VẬT LÝ LỚP 12 Nhóm Lý - Tổ KHTN Thời gian 45 phút - Mã đề Điểm Họ và tên . Điểm SBD .Phòng thi . Lớp . 1. Nếu đặt điện áp u 100cos100ỗt V vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thì cường độ dòng điện tức thời qua cuộn dây có giá trị cưc đại bằng 2 A. Độ tự cảm của cuộn dây bằng A. - H B. -1- H 7Ĩ 2 C. - H D. Ị H 7Ĩ 2 Nếu đặt điện áp u 100 72 coslOOỗt V vào hai đầu một đoạn mạch điện chỉ có 2. tụ điện với điện dung C thì cường độ hiệu dụng của dòng điện qua đoạn mạch có giá trị bằng 0 5A. Giá trị của điện dung C là 10 4 F 2ị Z7 - F A. C. R 10 4 F B. F Ị D. 7 A F 3. Nếu đặt điện áp u 100cos100ỗt V vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L 2 H thì biểu thức cường độ dòng điện tức thời trong cuôn dây này là A. C. T2cos 100 - A 0 5cos 100ỗt - y A B. i Ự2cos I00ị7 y A D. i 0 5cos 100ỗt y A i i Một máy phát điện xoay chiều một pha có rôto quay 240 vòng phút. Biết máy có 4. 15 cặp cực. Tần số dòng điện do máy phát ra bằng A. 120 Hz B. 90 Hz C. 100 Hz D. 60 Hz 5. Một máy biến áp gồm cuộn sơ cấp có 1000 vòng dây và cuộn thứ cấp có 400 vòng dây. Bỏ qua năng lượng hao phí trong máy. Nếu đặt vào hai cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 110V thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp là A. 44 V B. 22V C. 20V D. 25V 6. Đặt điện áp u 100 42 cosat V vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Biết điện áp hiệu dụng hai đấu cuộn cảm thuần là 60V hai đầu tụ điện là 140 V. Hệ số công suất của đoạn mạch là A. 0 4 B. 0 8 C. 1 0 D. 0 6 7. Đặt điện áp u U0cos tâ V vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh điện trở thuần R-0 . Nếu ự2 thì phát biểu nào duới đây đúng LC A. Hệ số công suất của dòng điện trong đoạn mạch nhỏ hơn 1. B. Tổng trở của đoạn mạch lớn hơn giá trị của điện trở thuần R. C. Cường độ hiệu dụng trong đoạn mạch bằng 0. D. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch đồng pha so với điện áp u. 8. Khi nói về sóng điện từ phát biểu nào dưới đây đúng A. Sóng điện từ gặp mặt phân cách không bị phản xạ và .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.