Đề thi KSCL Lý và Toán 12

Mời các bạn và quý thầy cô cùng tham khảo đề thi khảo sát chất lượng Môn Vật lý và Toán lớp 12 để giúp học sinh hệ thống kiến thức đã học cũng như giúp giáo viên trau dồi kinh nghiệm ra đề thi. | TT GDTX NAM SÁCH ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN VẬT LÝ Nhóm Lý - Tổ KHTN LỚP 12 Thời gian 45 phút - Mã đê Điểm Họ và tên . SBD .Phòng thi . Lớp . 1. Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình x 5cos 4nt với x tính bằng cm t tính bằng giây . Tần số góc của dao động là A. 4n rad s B. 4 rad s C. - rad s 4 D. rad s n 2 . Một con lắc lò xo dao động điều hoà với tần số góc bằng 10 rad s. Biết khối lượng vật nặng gắn với lò xo là 400 g. Độ cứng của lò xo bằng A. 10 N m B. 20 N m C. 30 N m D. 40 N m 3. Công thức tính tần số f của con lắc đơn có độ dài l dao động điều hoà tại nơi có gia tốc trọng trường g là A. f đ g B. f 7 ĩ-2M g 17 C. f 2 g D. f 2n - g 4. Một con lắc lò xo dao động điều hoà có biên độ 10 0 cm. Biết lò xo có độ cứng 200 N m. Cơ năng dao động của con lắc là A. 2 5 J C. 1 5 J B. 2 0 J D. 1 0 J 5. Một con lắc lò xo dao động điều hoà gồm vật nặng có khối lượng 250 g và lò xo có độ cứng 100 N m. chu kì dao động của con lắc bằng n A. 10 s C. s 5 B. - 5 D. - 5 6. Hai dao động điều hoà cùng phương có phương trình dao động lần lượt là X1 2 cos 5t cm và x2 4 8 sin 5t cm . Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ bằng A. 3 6 cm B. 5 2 cm C. 6 8 cm D. 9 6 cm 7. Một sóng âm có tần số 200 Hz truyền trong không khí với tốc độ 340m s. Bước sóng của sóng âm này bằng A. 8 5 m B. 17 m C. 1 7 m D. 0 85 m 8. Đối với sóng cơ công thức liên hệ giữa tốc độ truyền sóng v bước sóng A và tần số f là A. Ả Jỹf B. f Av . A C. A v D. v -f f f 9. Trên một sợi dây đàn hồi 2 0 m hai đầu cố định có sóng dừng với 2 bụng sóng. Bước sóng trên dây là A. 2 0 m B. 1 5 m C. 1 0 m D. 2 5 m 10. Nếu đặt điện áp u 100cos100ỗt V vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thì cường độ dòng điện tức thời qua cuộn dây có giá trị cưc đại bằng 2 A. Độ tự cảm của cuộn dây bằng A. - H B. H 7Ĩ 2n C. - H D. 2 H 7Ĩ 2 11. Nếu đặt điện áp u 100 72 cos100ỗt V vào hai đầu một đoạn mạch điện chỉ có tụ điện với điện dung C thì cường độ hiệu dụng của dòng điện qua đoạn mạch có giá trị bằng 0 5A. Giá

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    86    2    13-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.