Tài liệu học Tư Tưởng HCM

Từ Đại hội Đảng lần thứ 2 (2/1951) Đảng ta đã khẳng định vai trò, ý nghĩa to lớn của đường lối chính trị, tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đối với Cách Mạng Việt Nam. Đến Đại hội Đảng lần thứ 7 (6/1991). Đảng ta trân trọng ghi vào văn kiện ĐH: Đảng lấy tư tưởng Lenin, tư tưởng HCM làm nền tảng tư tưởng, làm kim chỉ nam cho hành động. Đến Đại hội Đảng lần thứ 9 (4/2001) Đảng ta lại khẳng định và làm rõ thêm những nội dung cơ bản. | BÀI 1 TTHCM KHÁI NIỆM NGUồN Gốc QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH 1. Đặt vấn đề Từ Đại hội Đảng lần thứ 2 2 1951 Đảng ta đã khẳng định vai trò ý nghĩa to lớn của đường lối chính trị tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh đối với Cách Mạng Việt Nam. Đến Đại hội Đảng lần thứ 7 6 1991 . Đảng ta trân trọng ghi vào văn kiện ĐH Đảng lấy tư tưởng Lenin tư tưởng HCM làm nền tảng tư tưởng làm kim chỉ nam cho hành động. Đến Đại hội Đảng lần thứ 9 4 2001 Đảng ta lại khẳng định và làm rõ thêm những nội dung cơ bản của tư tưởng HCM. Đây là sự tổng kết sâu sắc bước phát triển mới của nhận thức và tư duy lý luận của Đảng ta và là một quyết định lịch sử đáp ứng yêu cầu phát triển của CM nước ta và tình cảm nguyện vọng của toàn Đảng toàn Dân ta. 2. Khái niệm Khái quát khái niệm TTHCM Báo cáo chính trị Đại hội 9 tháng 4 2001 khẳng định TTHCM là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của CMVN là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo CN Mác Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta đồng thời là kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại về giải phóng dân tộc giải phóng giai cấp và giải phóng con người bao gồm Tư tưởng HCM về dân tộc và Cách Mạng giải phóng dân tộc. Tư tưởng HCM về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Tư tưởng HCM về Đảng Cộng Sản Việt Nam. Tư tưởng HCM về Đại Đoàn Kết dân tộc. Tư tưởng HCM về Quân sự. Tư tưởng HCM về Xây dựng nhà nước của dân do dân và vì dân. Tư tưởng HCM về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại. Tư tưởng đạo đức HCM. Tư tưởng nhân văn HCM. Tư Tưởng văn hóa HCM. TTHCM soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta tiếp tục soi sáng để nhân dân ta tiến lên xây dựng một nước Việt Nam hòa bình thống nhất độc lập và XHCN giàu mạnh. 3. Nguồn gốc 1. BỐI CẢNH XUẤT HIỆN TTHCM . Tình hình thế giới Giữa thế kỷ 19 Chủ nghĩa Tư bản từ tự do cạnh tranh đã phát triển sang giai đoạn Đế quốc Chủ Nghĩa xâm lược nhiều thuộc địa 10 Đế quốc lớn Mỹ Anh .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
436    17    1    06-07-2022
40    23    1    06-07-2022
88    21    1    06-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.