BÀI TẬP THU HOẠCH MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH

Câu 1: Điều kiện dể một doanh nghiệp có t cách pháp nhân Doanh nghiệp nhà nớc, hợp tác xã, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài và các tổ chức kinh tế khác có t cách pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau: 1- Đợc cơ quan nhà nớc có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập, đăng ký hoặc công nhận; 2- Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ; 3- Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu. | BÀI TẬP THU HOẠCH SỐ 1 MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH Câu 1 Điều kiện dể một doanh nghiệp có t cách pháp nhân Doanh nghiệp nhà nớc hợp tác xã công ty trách nhiệm hữu hạn công ty cổ phần doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài và các tổ chức kinh tế khác có t cách pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau 1- Đợc cơ quan nhà nớc có thẩm quyền thành lập cho phép thành lập đăng ký hoặc công nhận 2- Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ 3- Có tài sản độc lập với cá nhân tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó 4- Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập. Theo Điều 94 và khoản 1 Điều 113 - Bộ Luật dân sự Việt Nam Điều kiện để một doanh nghiệp đợc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và thời điểm bắt đầu kinh doanh theo Điều 17 Luật doanh nghiệp 1- Doanh nghiệp đợc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu có đủ các điều kiện sau đây a Ngành nghề kinh doanh không thuộc đối tợng cấm kinh doanh b Tên của doanh nghiệp đợc đặt đúng nh quy định tại khoản 1 Điều 24 -Luật doanh nghiệp c Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật d Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định. 2- Doanh nghiệp có quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày đợc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp đợc quyền kinh doanh các ngành nghề đó kể từ ngày đợc cơ quan nhà nớc có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh hoặc có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định. Câu 2 Các loại hình doanh nghiệp Việt Nam 1. Doanh nghiệp nhà nớc 1. 1. Khái niệm Doanh nghiệp nhà nớc là tổ chức do Nhà nớc đầu t vốn thành lập và tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động công ích nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế -xã hội do Nhà nớc giao. Doanh nghiệp nhà nớc có t cách pháp nhân có các quyền và nghĩa vụ dân sự tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh trong phạm vi số vốn do doanh nghiệp quản lý. Theo Điều 1 Luật doanh nghiệp nhà nớc . Chủ sở hữu Doanh nghiệp nhà nớc do Nhà nớc đầu t vốn nên nó thuộc sở hữu Nhà nớc.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.