BẢN CHẤT, ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC HÌNH THỨC TÍN DỤNG.

. Tín dụng hình thành, phát triển là một tất yếu khách quan. Theo sự phát triển của lực lợng sản xuất xã hội loài ngời cũng phát triển theo các hình thái kinh tế khác nhau. Bản chất của tín dụng trong nền kinh tế thị trường thể hiện thông qua các giai đoạn sau: | BẢN CH ẤT ĐẶ C ĐIỂM VÀ CÁC HÌNH TH ỨC TÍN DỤNG. . Tín dụng hình thành phát triển là một tất yếu khách quan. Theo sự phát tri ển của lự c lợng sản xu ất xã hội loài ng ời cũng phát tri ển theo các hình thái kinh tế khác nhau. Ở mỗi giai đoạn thời đại kinh tế đó do đặc điểm về năng lự c của nền kinh tế nên ở xã hội cộng sản nguyên thủy do lự c lợng sản xu ất kém phát triển xã hội không có của d sản phẩm do con ngời làm ra cha đủ tích lũy quan hệ sản xu ất dựa trên cơ sở cộng đồ ng mọi sản ph ẩm đều là của chung con ng ời hoàn toàn dự a vào nhau chung sống t hữu cha ra đờ i. Do đó cha xu ất hi ện quan hệ mua bán trao đổi. Sự phát tri ển của lực lợng sản xu ất sau đó đã tạo điều ki ện tăng năng su ất lao độ ng sản ph ẩm làm ra ngày càng nhi ều con ng ời không ch ỉ đủ tiêu dùng mà dần dần còn có tích lũy dự trữ xu ất hi ện của d. Cùng với sự phát tri ển của phân công lao độ ng xã hội của công cụ lao độ ng ch ế độ t hữu dần dần xu ất hi ện sự phân hoá gi ữa ngời giàu ngời nghèo và các tầng lớp giai cấp các giai cấp cũng theo đó phát triển ngày càng rõ rệt. Quan hệ trao đổi mua bán vay mợn cũng từng bớc xu ất hi ện với nhiều hình thức đa dạng phong phú. Tuy nhiên quan hệ vay mợn thời kỳ đầu chỉ là hình thức sơ khai phôi thai của tín dụng sau này. Khi sản xu ất phát tri ển đế n một mức độ nh ất định nhu cầu mua bán trao đổ i vay mợn tăng lên xu ất hi ện ti ền tệ m ột lo ại hàng hoá đặc bi ệt vật trung gian trong trao đổ i mua bán một lo ại của cải để tích tr ữ. xã hội dần dần xu ất hi ện quan hệ tín dụng. Sự tồn tại và phát triển quan hệ tín dụng do các nguyên nhân chủ yếu sau đâ y - Một là trong quá trình sản xu ất kinh doanh do sự vận độ ng của vốn ti ền tệ dẫn đến nảy sinh hiện tợng trong cùng một thời gian có những đơn vị kinh tế thừa vốn để sản xu ất kinh doanh cha có nhu cầu sử dụng. Ngợc lại có nh ững đơn vị thi ếu vốn có nhu cầu vay m ợn tăng vốn đầu t cho sản xu ất kinh doanh. Tình tr ạng đó nảy sinh mâu thuẫn đỏi hỏi có cách thức gi ải quy ết mở đờng cho sản .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
35    5    1    26-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.