Bàn về cách tính khấu hao và phương pháp kế toán khấu hao tài sản cố định theo chế độ hiện hành trong các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Khái niệm,đặc điểm và vai trò của TSCĐ trong hoạt động kinh doanh TSCĐ là những tư liệu lao động có giá trị lớn, thời gian sử dụng dài. Do đó đòi hỏi doanh nghiệp phải tổ chức tốt công tác quản lý và sử dụng có hiệu quảm, hợp lý những tải sản cố định hiện có. Tuy nhiên phân biệt tài sản cố định với một số công cụ và dụng cụ có gía trị là rất quan trọng và cần thiết | Bàn về cách tính khấu hao và phương pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hiện hành trong các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay Phần nội dung Phần 1. Lý luận về tài sản cố định trong doanh nghiệp I. Khái niệm đặc điểm và vai trò của TSCĐ trong hoạt động kinh doanh TSCĐ là những t liệu lao động có giá trị lớn thời gian sử dụng dài. Do đó đòi hỏi doanh nghiệp phải tổ chức tốt công tác quản lý và sử dụng có hiệu quả những TSCĐ hiện nhiên việc phân biệt TSCĐ với một số công cụ và dụng cụ có giá trị lớn là rất quan trọng và cần thiết. Theo Quyết định số 166 BTC 2000 thì tiêu chuẩn để nhận biết TSCĐ là Thời gian sử dụng hoặc thời gian hữu ích là từ 1 năm trở lên Giá trị của TSCĐ không nhỏ hơn đ Khi tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh TSCĐ bị hao mòn dần và giá trị của nó đợc chuyển dịch từng phần vào chi phí kinh doanh. Khác với đối tợng lao động TSCĐ tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh và giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu cho đến lúc h hỏng. II. Phân loại TSCĐ Do TSCĐ trong doanh nghiệp có nhiều loại với nhiều hình thái biểu hiện khác nhau nh tính chất đầu t công dụng và tình hình sử dụng khác nhau nên để thuận lợi cho việc quản lý và hạch toán TSCĐ cần sắp xếp TSCĐ vào từng nhóm theo những đặc trng nhất định nh phân theo quyền sở hữu phân theo nguồn hình thành phân theo hình thái biểu hiện phân theo hình thái biểu hiện kết hợp tính chất đầu t . Mỗi một cách phân loại có tác dụng khác nhau đối với công tác hạch toán và quản lý. Chẳng hạn theo hình thái biểu hiện kết hợp tính chất đầu t toàn bộ TSCĐ trong sản xuất đợc chia thành -TSCĐ hữu hình Là những tài sản có hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ để sản xuất kinh doanh phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình. Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam chuẩn mực 03 các tài sản đợc ghi nhận là TSCĐ hữu hình phải thoả mãn đồng thời tất cả 4 tiêu chuẩn sau Chắc chắn thu đợc lợi ích kinh tế trong tơng lai từ việc sử dụng tài sản đó Nguyên giá tài sản phải đợc xác định một cách đáng tin cậy .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
116    35    2    01-07-2022
164    15    1    01-07-2022
2    9    1    01-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.