Tiểu luận: Những vấn đề chung về đề tài giáo dục ở nước ta

Trong sự nghiệp đổi mới đất n-ớc, nền giáo dục quốc dân cần phải có những đổi mới phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế – xã hội. nghị quyết trung -ơng Đảng lần thứ IV đã chỉ rõ “ giáo dục và đào tạo là động lực thúc đẩy và là điều kiện cơ bản đảm bảo việc thực hiện mục tiêu kinh tế – xã hội, xây dựng và bảo vệ đất n-ớc ” | Phần thứ nhất Những vấn đề chung I-Lí do chọn đề tài Trong sự nghiệp đổi mới đất n-ớc nền giáo dục quốc dân cần phải có những đổi mới phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế - xã hội. nghị quyết trung -ơng Đảng lần thứ IV đã chỉ rõ . giáo dục và đào tạo là động lực thúc đẩy và là điều kiện cơ bản đảm bảo việc thực hiện mục tiêu kinh tế - xã hội xây dựng và bảo vệ đất n-ớc. Để thực hiện quan điểm trên Hội nghị lần thứ IV của Ban chấp hành trung -ơng Đảng khoá VII về việc tiếp tục đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo đã chỉ rõ Đổi mới ph-ơng pháp dạy và học ở tất cả các cấp học bậc học. kết hợp tốt học với hành học tập với lao động sản xuất thực nghiệm và NCKH gắn nhà tr-ờng và xã hội áp dụng ph-ơng pháp giáo dục hiện đại để bồi d-ỡng cho học sinh năng lực sáng tạo năng lực giải quết vấn đề do đó đặt ra nhiệm vụ cho ngành giáo dục phải đổi mới ph-ơng pháp dạy học để đào tạo con ng-ời có đủ khả năng sống và làm việc theo yêu cầu của cuộc cách mạng lớn của thời đại Cách mạng truyền thông công nghệ thông tin cách mạng công nghệ. một trong những sự đổi mới giáo dục là đổi mới ph-ơng pháp dạy học theo h-ớng hoạt động hoá ng-ời học trong việc tổ chức quá trình lĩnh hội tri thức thì lấy học sinh làm trung tâm. theo h-ớng này giáo viên đóng vai trò tổ chức và điều khiển học sinh chiếm lĩng tri thức tự lực hoạt động tìm tòi để dành kiến thức mới. Trong sự đổi mới này không phải chúng ta loại bỏ ph-ơng pháp truyền thống mà cần tìm ra những yếu tố tích cực sáng tạo trong từng ph-ơng pháp để thừa kế và phát triển những ph-ơng pháp đó cần sử dụng sáng tạo các ph-ơng pháp dạy học phù hợp thuyết trìng nêu vấn đề đàm thoại ơrixtic trong dạy học hoá học THCS việc tăng c-ờng sử dụng ph-ơng pháp nghiên cứu kết hợp với thí nghiệm hoá học cũng là ph-ơng h-ớng đổi mới ph-ơng pháp dạy học theo h-ớng tích cực hoá ng-ời học. Để sử dụng sáng tạo các ph-ơng pháp này vấn đề đào tạo và bồi d-ỡng giáo viên là nhiệm vụ quan trọng là một cán bộ trực tiếp giảng dạy tôi nhận thấy cần góp phần vào

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    21    1    05-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.