Tiểu luận: Bảo vệ môi trường với sự phát triển bền vững du lịch ở Hà Tây.

Ngày nay khụng một Quốc gia nào trong quỏ trỡnh hoạch định chính sách và quản lý phỏt triển kinh tế lại khụng cú nội dung phỏt triển bền vững. Trên lý thuyết phát triển bền vững là nhằm đáp ứng các nhu cầu hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng các nhu cầu cho thế hệ mai sau. | Bảo vệ môi trường với sự phát triên bên vững du lịch ở Hà Tây. LỜI GIỚI THIỆU N gày nay khụng một Quốc gia nào trong quỏ trỡnh hoạch định chính sách và quản lý phỏt triển kinh tế lại khụng cú nội dung phỏt triển bền vững. Trờn lý thuyết phỏt triển bền vững là nhằm đáp ứng các nhu cầu của hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng các nhu cầu của các thế hệ mai sau. Nó liên quan đến phát triển và sử dụng có trách nhiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Sự phát triển bền vững của một quốc gia nói chung phải được đảm bảo một cách thống nhất và đồng thời trên ba mặt Kinh tế Xó hội và Môi trường. Trong đề tài này tôi chỉ đưa ra những tác động của môi trường đến du lịch và ngược lại. Trờn lĩnh vực du lịch ở Việt Nam ta quỏ trỡnh phỏt triển phải được định hướng và quản lý theo phương châm kết hợp hài hoà nhu cầu của trước mắt và lâu dài ở cả hai góc độ sản xuất và tiêu dùng du lịch nhằm đạt tới một mục đích bảo tồn và tái tạo được tài nguyên thiên nhiên giữ gỡn và phỏt huy được bản sắc văn hoá dân tộc. Cũng đó cú một số cụng trỡnh nghiờn cứu về vấn đề môi trường trong thời đại hiện nay có liên quan trực tiếp đến du lịch. Việc phát triển du lịch không thể không chú ý đến môi trường và do vậy trong đề tài này của tôi tôi sẽ chú trọng đưa ra những giải pháp góp phần vào việc bảo vệ môi trường trong du lịch cụ thể là ở Hà Tây. Hà Tõy với nguồn tài nguyên du lịch phong phú và đa hệ nhiều di tích lịch sử mà chỉ Hà Tây mới có. Điều đó có thể nói Hà Tây là một điểm du lịch thăm quan vui chơi giải trí hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Trong những năm vừa qua du lịch Hà Tây đó đạt được những kết quả cao trong du lịch cả nước như Cơ sở hạ tầng được nâng cao các điểm du lịch sản phẩm du lịch mới ra đời đáp ứng yêu cầu của khách. Tuy nhiên bên cạnh đó một vấn đề cấp thiết đang đặt ra đũi hỏi cỏc nghành cỏc cấp của địa phương quan tõm và tỡm ra biện phỏp để giải quyết. Đó là môi trường và sự phát triển bền vững của du lịch. Hiện nay vấn đề môi trường của Hà Tây đang

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
110    386    3    13-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.