Tiểu luận: Các công cụ của chính sách tiền tệ ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện

Khái niệm chính sách tiền tệ : Chính sách tiền tệ là một chính sách kinh tế vĩ mô do Ngân hàng trung ương khởi thảo và thực thi, thông qua các công cụ , biện pháp của mình nhằm đạt các mục tiêu: Ổn định giá trị đồng tiền, tạo công ăn việc làm ,tăng trưởng kinh tế . | Các công cụ của chính sách tiền tệ ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện --0O0-- Chơng 1 chính sách tiền tệ trong nền kinh tế thị trờng . . Khái niệm vị trí của chính sách tiền tệ Khái niệm chính sách tiền tệ Chính sách tiền tệ là một chính sách kinh tế vĩ mô do Ngân hàng trung ơng khởi thảo và thực thi thông qua các công cụ biện pháp của mình nhằm đạt các mục tiêu ổn định giá trị đồng tiền tạo công ăn việc làm tăng trởng kinh tế . Tuỳ điều kiện các nớc chính sách tiền tệ có thể đợc xác lập theo hai hớng chính sách tiền tệ mở rộng tăng cung tiền giảm lãi suất để thúc đẩy sản xuất kinh doanh giảm thất nghiệp nhng lạm phát tăng -chính sách tiền tệ chống thất nghiệp hoặc chính sách tiền tệ thắt chặt giảm cung tiền tăng lãi suất làm giảm đầu t vào sản xuất kinh doanh từ đó làm giảm lạm phát nhng thất nghi ệp tăng-chính sách tiền tệ ổn định giá trị đồng tiền Vị trí chính sách tiền tệ Trong hệ thống các công cụ đIều tiết vĩ mô của Nhà nớc thì chính sách tiền tệ là một trong những chính sách quan trọng nhất vì nó tác động trực tiếp vào lĩnh vực lu thông tiền tệ .Song nó cũng có quan hệ chặt chẽ với các chính sách kinh tế vĩ mô khác nh chính sách tài khoá chính sách thu nhập chính sách kinh tế đối ngoại. Đối với Ngân hàng trung ơng việc hoạch định và thực thi chính sách chính sách tiền tệ là hoạt động cơ bản nhất mọi hoạt động của nó đều nhằm làm cho chính sách tiền tệ quốc gia đợc thực hiện có hiệu quả hơn. Mục tiêu của chính sách tiền tệ ổn định giá trị đồng tiền NHTW thông qua CSTT có thể tác động đến sự tăng hay giảm giá trị đồng tiền của nớc trị đồng tiền ổn định đợc xem xét trên 2 mặt Sức mua đối nội của đồng tiền chỉ số giá cả hàng hoá và dịch vụ trong nớc và sức mua đối ngoại tỷ giá của đồng tiền nớc mình so với ngoại tệ .Tuy vậy CSTT hớng tới ổn định giá trị đồng tiền không có nghĩa là tỷ lệ lạm phát 0 vì nh vậy nền kinh tế không thể phát triển đợc để có một tỷ lệ lạm phát giảm phảI chấp nhận một tỷ lệ thất nghiệp tăng lên. Tăng công ăn .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.