Đề án: Các Công ty tài chính và sự ra đời phát triển các Công ty tài chính ở Việt Nam

Sự ra đời của tài chính. Sự ra đời của tài chính gắn với sự xuất hiện giai cấp, xuất hiện nhà nớc. Khi lực lợng sản xuất đã phát triển với một trình độ khá cao. Trong xã hội nguyên thủy, lực lượng sản xuất chưa phát triển, của cải làm ra được phân phối bình đẳng giữa các thàh viên và không có tích lũy để tái sản xuất. Mọi quan hệ kinh tế được biểu hiện hình thức hiện vật | Các CTTC và sự ra đời phát triển các CTTC ở Việt Nam CHƠNG I. SỰ RA ĐỜI PHÁT TRIỂN VÀ BẢN CHẤT CỦA TÀI CHÍNH. I. QUÁ TRÌNH RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TÀI CHÍNH. 1. Sự ra đời của tài chính. Sự ra đời của tài chính gắn với sự xuất hiện giai cấp xuất hiện nhà nớc. Khi lực lợng sản xuất đã phát triển với một trình độ khá cao. Trong xã hội cộng sản nguyên thủy lực lợng sản xuất cha phát triển của cải làm ra đợc phân phối bình đẳng giữa các thành viên và cha có sự tích lũy để tái sản xuất. Mọi quan hệ kinh tế đợc biểu hiện dới hình thái hiện vật. Nhìn chung đây là một nền kinh tế mông muội nhất mở đầu cho các thiết chế kinh tế xã hội sau này và tài chính cũng cha xuất hiện. Lực lợng sản xuất càng phát triển phá vỡ các quan hệ sản xuất cũ. Chế độ cộng sản nguyên thủy tan rã thay vào đó là chế độ chiếm hữu nô lệ của cải làm ra ngày càng nhiều hơn và phơng pháp mang tính chất không bình đẳng. Trong xã hội xuất hiện kẻ giàu ngời nghèo và xuất hiện giai cấp. Để bảo vệ lợi ích của giai cấp mình và thống trị xã hội giai cấp thống trị thành lập nhà nớc đề ra những luật lệ có lợi cho giai cấp họ và để có nguồn thu cho ngân sách nhà nớc thuế ra đời. Thuế là hình thức biểu hiện đầu tiên của tài chính nó thể hiện các quan hệ kinh tế cá nhân tổ chức. 2. Sự phát triển của tài chính. Sự phát triển của tài chính gắn liền với sự phát triển của nền sản xuất hàng hoá. Điển hình là ngành thuế với sự xuất hiện ngày càng nhiều loại thuế khác nhau xuất hiện các quỹ tiền tệ bên cạnh đó tín dụng cũng phát triển với nhiều loại hình nh tín dụng thơng mại ngân hàng và bảo hiểm ngày này các quốc gia trên thế giới đều coi chính sách tài chính tiền tệ là một công cụ để điều tiết vĩ mô nền kinh tế. II. BẢN CHẤT CỦA TÀI CHÍNH. Tài chính là một phạm trù kinh tế của nền kinh tế hàng hoá là hệ thống các quan hệ kinh tê phát sinh trong quá trình phân phối sản phẩm xã hội trên cơ sở đó các quỹ tiền tệ đợc hình thành phân phối và sử dụng để đáp ứng nhu cầu của hàng hoá và xã hội. - Hệ thống các quan hệ kinh tế

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
30    78    1    13-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.