Luận văn về các loại bằng chứng kiểm toán và phương pháp kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán

Khỏi niệm và vai trũ của bằng chứng kiểm toỏn. . Khỏi niệm. Chức năng của kiểm toán tài chính là “xác minh và bày tỏ ý kiến” về cỏc bản khai tài chớnh, thể hiện qua quỏ trỡnh thu thập và đánh giá các bằng chứng về Báo cáo tài chính của một tổ chức kinh tế cụ thể nhằm mục đính xác nhận | Các loại bằng chứng kiểm toán và phương pháp kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán I. Lý luận chung về bằng chứng kiểm toỏn. 1. Khỏi niệm và vai trũ của bằng chứng kiểm toỏn. . Khỏi niệm. Chức năng của kiểm toán tài chính là xác minh và bày tỏ ý kiến về cỏc bản khai tài chớnh thể hiện qua quỏ trỡnh thu thập và đánh giá các bằng chứng về Báo cáo tài chính của một tổ chức kinh tế cụ thể nhằm mục đính xác nhận và báo cáo về mức độ phù hợp của các báo cáo này với các chuẩn mực đó được thiết lập thông qua Báo cáo kiểm toán. Báo cáo kiểm toán ghi nhận các ý kiến của kiểm toỏn viờn nú là sản phẩm quan trọng nhất của cuộc kiểm toỏn độ chính xác và hợp lý của nú phụ thuộc rất nhiều vào cỏc bằng chứng mà kiểm toán viên thu thập được trong quá trỡnh kiểm toỏn. Theo Chuẩn mực Kiểm toỏn số 500 Bằng chứng kiểm toán là tất cả các số liệu thông tin mà các kiểm toán viên thu thập được liên quan đến cuộc kiểm toán và dựa trên dựa trên thông tin này kiểm toỏn viờn hỡnh thành nờn ý kiến của mỡnh. Theo khái niệm này bằng chứng kiểm toán bao gồm cả thông tin nhân chứng và vật chứng mà kiểm toán viên thu thập làm cơ sơ cho nhận xét của mỡnh về Bỏo cỏo tài chớnh của mỡnh được kiểm toán. Khái niệm này cũng chỉ rừ đặc tính cơ bản của bằng chứng và mối quan hệ của bằng chứng với kết luận kiểm toán. Cũng theo Chuẩn mực Kiểm toỏn số 500 Bằng chứng kiểm toỏn bao gồm tất cả cỏc tài liệu chứng từ sổ sỏch kế toỏn bỏo cỏo tài chớnh và cỏc tài liệu thụng tin từ những nguồn khỏc. Theo đó bằng chứng có thể là những thông tin bằng văn bản thông tin bằn lời nói các chứng từ sổ sách các biên bản kiểm kê giấy xác nhân của khác hàng. Đối với mỗi loại bằng chứng khác nhau sẽ có ảnh hưởng khác nhau đến việc hỡnh thành ý kiến của kiểm toán viên do đó kiểm toán viên cần nhận thức cụ thể về các loại bằng chứng để có thể đánh giá bằng chứng một cách hữu hiệu trong khi thực hành kiểm toán. . í nghĩa và vai trũ của bằng chứng kiểm toỏn. Bằng chứng cú ý nghĩa rất quan trọng trong việc đưa ra ý kiến quyết .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
48    21    1    01-07-2022
111    22    1    01-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.