Tiểu luận: Cầu lao động trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam hiện nay

Trong phạm vi nền kinh tế, cầu lao động là nhu cầu về sức lao động của nền kinh tế nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, là khả năng thu hút sức lao động của nền kinh tế. Trên thị trường lao động, cầu lao động là lượng lao động mà người thuê có thể thuê ở mức gái chấp nhận. Cầu lao động có 2 loại: cầu lao động thực tế và cao62 lao động có tiềm năng. | Cầu lao động trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam hiện nay PHẦN MỘT MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ VÀ CẦU LAO ĐỘNG LAO ĐỘNG Trong phạm vi nền kinh tế cầu lao động là nhu cầu về sức lao động của nền kinh tế nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế là khả năng thu hút sức lao động của nền kinh tế. Trên thị trường lao động cầu lao động là lượng lao động mà người thuê có thể thuê ở mỗi mức giá chấp nhận. Cầu lao động có 2 loại cầu lao động thực tế và tiềm năng. Cầu lao động thực tế là nhu cầu thực tế cần sử dụng lao động tại một thời điểm nhất định bao gồm cả việc làm mới và việc làm trống . Cầu lao động tiềm năng là nhu cầu sử dụng số lao động tương ứng với tổng chỗ làm việc có được sau khi đó tớnh đến các yếu tố tạo việc làm trong tương lai như vốn đất đai tư liệu sản xuất công nghệ chính trị xó hội. Cầu trên thị trường lao động phụ thuộc vào một số nhân tố sau đây Các nhân tố vĩ mô tác động đến cầu lao động bao gồm Khả năng phát triển kinh tế của đất nước Cơ cấu ngành nghề và sự phân bố ngành nghề giữa nông thôn thành thị giữa các vùng lónh thổ trỡnh độ công nghệ máy móc thiết bị được sử dụng sẽ ảnh hưởng đến số lượng chất lượng lao động Tỷ lệ thất nghiệp và lạm phát các chính sách can thiệp của Nhà nước tác động lên cầu . Các yếu tố vi mô tác động lên cầu lao động bao gồm Giới tính lứa tuổi dân tộc đẳng cấp trong xó hội. Cỏc yếu tố này cũng chi phối mức tăng giảm cầu lao động. Việc xác định cầu lao động thường thông qua chỉ tiêu việc làm. Việc làm là trạng thái trong đó diễn ra các hoạt động lao động kết hợp các yếu tố sản xuất nhằm mục đích cụ thể mang lại thu nhập và không vị pháp luật ngăn cấm. Người làm việc là người có việc làm mang tiền công hoặc thu nhập họ phải có việc làm hoặc doanh nghiệp trong một thời gian nhất định. Như vậy có thể phân biệt hai loại việc làm một là việc làm thuê hưởng tiền lương hoặc tiền công hai là việc làm tự thân có thể là cá nhân hoặc gia đỡnh cú thể là chủ doanh nghiệp. Việc làm cú thể phân chia .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
59    10    1    30-06-2022
33    15    1    30-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.