NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VỐN CỐ ĐỊNH VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

. Tài sản cố định . Khái niệm Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp (DN) phải có các yếu tố: sức lao động , t liệu lao động, và đối tợng lao động . Khác với các đối tợng lao động (nguyên nhiên vật liệu sản phẩm dở dang, bán thành phẩm.) các t liệu lao động (nh máy móc thiết bị, nhà xởng, phơng tiện vận tải) là những phơng tiện vật chất mà con ngời sử dụng để tác động vào đối tợng lao động, biến đổi nó theo mục đích của. | CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VCĐ VÀTSCĐ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP . KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ VỐN CỐ ĐỊNH . Tài sản cố định . Khái niệm Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp DN phải có các yếu tố sức lao động t liệu lao động và đối tợng lao động . Khác với các đối tợng lao động nguyên nhiên vật liệu sản phẩm dở dang bán thành phẩm. các t liệu lao động nh máy móc thiết bị nhà xởng phơng tiện vận tải. là những phơng tiện vật chất mà con ngời sử dụng để tác động vào đối tợng lao động biến đổi nó theo mục đích của mình. Bộ phận quan trọng nhất các t liệu lao động sử dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh của DN là các TSCĐ . Đó là những t liệu lao động chủ yếu đợc sử dụng một cách trực tiếp hay gián tiếp trong quá trình sản xuất kinh doanh nh máy móc thiết bị phơng tiện vận tải nhà xởng các công trình kiến trúc các khoản chi phí đầu t mua sắm các TSCĐ vô hình. Thông thờng một t liệu lao động đợc coi là 1 TSCĐ phải đồng thời thoả mãn hai tiêu chuẩn cơ bản - Một là phải có thời gian sử dụng tối thiểu thờng là 1 năm trở lên - Hai là phải đạt giá trị tối thiểu ở một mức quy định. Tiêu chuẩn này đợc quy định riêng đối với từng nớc và có thể đợc điều chỉnh cho phù hợp với mức giá cả của từng thời kỳ. Những t liẹu lao động không đủ các tiêu chuẩn quy định trên đợc coi là những công cụ lao động nhỏ đợc mua sắm bằng nguồn vốn lu động của DN. Từ những nội dung trình bầy trên có thể rút ra định nghĩa về TSCĐ trong DN nh sau Tài sản cố định TSCĐ của DN là những tài sản chủ yếu có giá trị lớn tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh giá trị của nó đợc chuyển dịch từng phần vào giá trị sản phẩm trong các chu kỳ sản xuất Đặc điểm Đặc điểm của các TSCĐ trong doanh nghiệp là tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất sản phẩm với vai trò là các công cụ lao động. Trong quá trình đó hình thái vật chất và đặc tính sử dụng ban đầu của TSCĐ là không thay đổi. Song giá trị của nó lại đợc chuyển dịch từng phần vào giá trị sản phẩm sản .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
169    85    2    13-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.