Tiểu luận: Những vấn đề cơ bản về xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Trung Quốc.

I Khái quát chung về xuất khẩu hàng hóa. 1. Khái nIệm về xuất khẩu. Xuất khẩu là hoạt động đa các hàng hóa dịch vụ từ quốc gia này sang quốc gia khác. - Dới góc độ kinh doanh thì xuất khẩu là bán các hàng hóa dịch vụ. | Chương I Những vân đê cơ bản vê Ấ J 1 1 Ầ 1 A 1 r J 1 J A xuât khâu hàng hóa sang thị trường m y-x Ấ Trung Quôc. ỉ Khái quát chung về xuất khẩu hàng hóa. 1. Khái niệm về xuất khẩu. Xuất khẩu là hoạt động đa các hàng hóa dịch vụ từ quốc gia này sang quốc gia khác. - Dới góc độ kinh doanh thì xuất khẩu là bán các hàng hóa dịch vụ. - Dới góc độ phi kinh doanh nh làm quà tặng hoặc viện trợ không hoàn lại thì hoạt động đó lại là việc lu chuyển hàng hóa và dịch vụ qua biên giới quốc gia. Có hai hình thức xuất khẩu Xuất khẩu trực tiếp và xuất khẩu gián tiếp những hình thức này sẽ đợc các Công ty sử dụng để làm công cụ thâm nhập thị trờng quốc tế. a. Xuất khẩu trực tiếp. Xuất khẩu trực tiếp là hoạt động bán hàng trực tiếp của một công ty cho các khách hàng của mình ở thị trờng nớc ngoài. Để thâm nhập thị trờng quốc tế thông qua xuất khẩu trực tiếp các Công ty thờng sử dụng hai hình thức. - Đại diện bán hàng Là hình thức bán hàng không mang danh nghĩa của mình mà lấy danh nghĩa của ngời ủy thác nhằm nhận lơng và một phần hoa hồng trên cơ sở giá trị hàng hóa bán đợc. Trên thực tế đại diện bán hàng họat động nh là nhân viên bán hàng của Công ty ở thị trờng nớc ngoài. Công ty sẽ ký hợp đồng trực tiếp với khách hàng ở thị trờng nớc đó. - Đại lý phân phối Là ngời mua hàng hóa của Công ty để bán theo kênh tIêu thụ ở khu vực mà công ty phân định. Công ty khống chế phạm vi phân phối kênh phân phối ở thị trờng nớc ngoài. Đại lý phân phối chấp nhận toàn bộ rủi ro liên quan đến việc bán hàng hóa ở thị trờng nớc đã phân định và thu lợi nhuận thông qua chênh lệch giữa giá mua và giá bán. b. Xuất khẩu gián tiếp Là hình thức bán hàng hóa dịch vụ của Công ty ra nớc ngoài thông qua trung gian thông qua ngời thứ ba . Các trung gian mua bán chủ yếu của kinh doanh xuất khẩu là đại lý Công ty quản lí xuất nhập khẩu Công ty kinh doanh xuất nhập khẩu. Các trung gian mua bán hàng hóa này không chiếm hữu hàng hóa của công ty nhng trợ giúp Công ty xuất khẩu hàng hóa sang thị trờng nớc ngoài. - Đại .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
23    113    2    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.