Tiểu luận: Cơ sở lý luận về tiết kiệm vật tư của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh

Khái niệm Vật t là bộ phận cơ bản trong toàn bộ t liệu sản xuát của xã hội,bao gồm nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lợng và thiết bị máy móc. Theo sữ đồng nhất của công nghệ là căn cứ quy trình công nghệ sản xuất các loại này sản phẩm này là vật tư kỹ thuật để phân thành các loại khác nhau | Chương I Cơ sở lý luận về tiết kiệm vật t của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh 1. Các khái niệm cơ bản về vật t và tiết kiệm vật t . Vậtt . Khái niệm Vật t là bộ phận cơ bản trong toàn bộ t liệu sản xuát của xã hội bao gồm nguyên liệu vật liệu nhiên liệu năng lợng và thiết bị máy móc. . Phân loại vật t-kỹ thuật ã theo công dụng kinh tế có Nguyên vật liệu đợc dùng một lần trong quá trình sản xuất và giá trị đợc chuyển toàn bộ vào sản phẩm. Thiết bị máy móc đợc sử dụng nhiều lần trong quá trình sản xuất và giá trị đợc chuyển dần vào sản phẩm làm ra ã Theo sự đồng nhất về quy trình công nghệ là căn cứ và quy trình công nghệ sản xuất các loại sản phẩm là vật t kỹ thuật để phân thành các loại khác nhau. Theo cách phân loại này tất cả các vật t có quy trình công nghệ sản xuât giống nhau hoặc gần nh giống nhau đợc xếp cùng một loại bất kể nó đợc sản xuất ở đâu và do đơn vị nào sản xuất. ã Theo nguồn cung ứng là phơng pháp phân loại dựa vào nguồn vật t kỹ thuật để cung ứng cho nề kinh tế quốc dân. Vật t kỹ thuật sản xuất trong nớc Vật t kỹ thuật nhập khẩu ã Theo đối tợng cung ứng Cung ứng cho sản xuất Cung ứng cho xây dựng ã Theo cấp quản lý là căn cứ vào chế độ phân phối và các cấp quản lý vật t kỹ thuật để phân loại. Vật t kỹ thuật do nhà nớc thống nhất quản lý. Vật t kỹ thuật không do nhà nớc thống nhất quản lý. . Định mức tiêu dùng vật t là lợng vật t hao phí lớn nhất cho phép để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm theo quy cách kết cấu chất lợng quy trình công nghệ nhất định trong những điều kiện tổ chức và kỹ thuật nhất định. Việc xây dựng định mức tiêu dùng vật t tiên tiến và đa định mức đó vào áp dụng trong sản xuất là biện pháp quan trọng nhát để thực hành tiết kiệm vật t có cơ sở chặt chẽ việc sử dụng vật t. Địch mức tiêu dùng vật t còn là căn cứ để tiến hành kế hoạch hoá cung ứng và sử dụng vật t tạo tiền đề cho việc hạch toán kinh tế và thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất và thực hành tiết kiệm trong xí nghiệp phân xởng. . Tiết .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    7    1    27-06-2022
144    12    1    27-06-2022
40    16    1    27-06-2022
200    21    1    27-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.