TIỂU LUẬN: TỔNG QUAN VỀ NGUỒN VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA).

1. Khái niệm. Theo cách hiểu chung nhất, ODA là tất cả các khoản hỗ trợ không hoàn lại và các khoản tín dụng u đãi (cho vay dài hạn và lãi suất thấp của các Chính phủ, các tổ chức thuộc hệ thống Liệp hợp quốc, các tổ chức phi Chính phủ (NGO), các tổ chức tài chính quốc tế (IMF, ADB, WB.) giành cho các nớc nhận viện trợ. | Chương I TỔNG QUAN VỀ NGUỒN VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC ODA . I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ ODA. 1. Khái niệm. Theo cách hiểu chung nhất ODA là tất cả các khoản hỗ trợ không hoàn lại và các khoản tín dụng u đãi cho vay dài hạn và lãi suất thấp của các Chính phủ các tổ chức thuộc hệ thống Liệp hợp quốc các tổ chức phi Chính phủ NGO các tổ chức tài chính quốc tế IMF ADB WB. giành cho các nớc nhận viện trợ. ODA đợc thực hiện thông qua việc cung cấp từ phía các nhà tài trợ các khoản viện trợ không hoàn lại vay u đãi về lãi suất và thời hạn thanh toán theo định nghĩa của OECD nếu ODA là khoản vay u đãi thì yếu tố cho không phải đạt 25 trở lên . Về thực chất ODA là sự chuyển giao một phần GNP từ bên ngoài vào một quốc gia do vậy ODA đợc coi là một nguồn lực từ bên ngoài. ODA có các hình thức sau Hỗ trợ cán cân thanh toán Thờng là tài trợ trực tiếp chuyển giao tiền tệ. Nhng đôi khi lại là hiện vật hỗ trợ hàng hoá nh hỗ trợ nhập khẩu bằng hàng hoặc vận chuyển hàng hoá vào trong nớc qua hình thức hỗ trợ cán cân thanh toán hoặc có thể chuyển hoá thành hỗ trợ ngân sách. Tín dụng thơng mại Với các điều khoản mềm lãi suất thấp hạn trả dài trên thực tế là một dạng hỗ trợ hàng hoá có ràng buộc. Viện trợ chơng trình gọi tắt là viện trợ phi dự án là viện trợ khi đạt đợc một hiệp định với đối tác viện trợ nhằm cung cấp một khối lợng ODA cho một mục đích tổng quát với thời hạn nhất định mà không xác định một cách chính xác nó sẽ đợc sử dụng nh thế nào. Hỗ trợ cơ bản chủ yếu là về xây dựng cơ sở hạ tầng. Thông thờng các dự án này có kèm theo một bộ phận không viện trợ kỹ thuật dới dạng thuê chuyên gia nớc ngoài để kiểm tra những hoạt động nhất định nào đó hoặc để soạn thảo xác nhận các báo cáo cho đối tác viện trợ. Hỗ trợ kỹ thuật chủ yếu tập trung vào chuyển giao tri thức hoặc tăng cờng cơ sở lập kế hoạch cố vấn nghiên cứu tình hình cơ bản nghiên cứu khi đầu t. Chuyển giao tri thức có thể là chuyển giao công nghệ nh thờng lệ nhng quan trọng hơn là đào tạo về kỹ thuật phân tích kinh tế .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.