A Practical Guide to Shaft Alignment phần 2

Cử động không đều có thể được thể hiện trực tiếp như là một góc độ, trong điều kiện của một độ dốc trong mils / inch. Phương pháp này rất hữu ích kể từ khi cử động không đều nhân đường kính khớp nối cho phép một sự khác biệt khoảng cách tương đương tại vành khớp nối. | Expressing alignment Angularity gap and offset Angularity describes the angle between two rotating axes. Angularity can be expressed directly as an angle in degrees or in terms of a slope in mils inch. This latter method is useful since the angularity multiplied by the coupling diameter gives an equivalent gap difference at the coupling rim. Thus the angle is more popularly expressed in terms of GAP per diameter. The gap itself is not meaningful it must be divided by the diameter to have meaning. The diameter is correctly referred to as a working diameter but is often called a coupling diameter. The working diameter can be any convenient value. It is the relationship between gap and diameter that is important. 11 2002 PRUFTECHNIK LTD. Expressing alignment Relationship of angle gap and working diameter. A 6 inch coupling open at the top by mils gives an angle between shafts axes of mils per inch. For a 10 inch working diameter this corresponds to a gap of mils per 10 inches. same angle - different gap same gap - different angle 12 2002 PRUFTECHNIK LTD. Expressing alignment Offset describes the distance between rotation axes at a given point. Offset is sometimes incorrectly referred to as parallel offset or rim misalignment the shaft rotation axes are however rarely parallel and the coupling or shaft rim has an unknown relationship to the shaft rotation axes. As shown above for the same alignment condition the offset value varies depending upon the location where the distance between two shaft rotation axes is measured. In the absence of any other instruction offset is measured in mm or thousandths of an inch at the coupling center. This definition refers to short flexible couplings for spacer couplings offset should be measured at the power transmission planes of the coupling . 13 2002 PRUFTECHNIK .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    736    3    13-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.