A Practical Guide to Shaft Alignment phần 4

Khi loại bỏ chân mềm theo các bước sau: 1) Kiểm tra tất cả bốn chân máy, bất kỳ chân hơn 3,0 mils chính xác cho phù hợp. 2) Kiểm tra lớn nhất (hoặc hai lớn nhất nếu các chân mềm tương tự) với đồng hồ đo người đa cam để xác định loại của bàn chân mềm. Nó không bao giờ làm tổn thương để kiểm tra bàn chân khác là tốt | Alignment methods and practices Soft foot example bent foot - step shim at foot c and recheck all feet Soft foot example pipe strain - relieve external forces Soft foot example squishy foot - re shim all feet with max 3 shims and recheck 31 2002 PRUFTECHNIK LTD. Alignment methods and practices When eliminating soft foot follow these steps 1 Check all four machine feet any foot showing over mils correct as appropriate. 2 Examine the largest or two largest if the same soft foot with feeler gauges to determine the type of soft foot. It never hurts to examine the other feet as well but concentrate on finding and fixing the largest problem first. 3 Correct the condition diagnosed by shimming only one foot if any. 4 If all feet are within tolerance commence the alignment. 32 2002 PRUFTECHNIK LTD. Alignment methods - Eyesight The straightedge This method of shaft alignment was common practice in many plants provided a flexible coupling was used it was considered good enough to eyeball the alignment and bolt the machine down. The equipment is certainly cheap and readily available. The corrective values for the machine feet were usually estimated according to the experience of the person carrying out the alignment. Most often corrections at machine feet need to be repeated on a trial and error basis before the eyeball alignment condition was completed. Even then there is no certainty that the completed alignment was correct. Since the resolution of the human eye is limited to mils alignment accuracy is correspondingly limited. Additionally without having carried out extensive checks on the fitting accuracy of the coupling on the shaft no direct correlation between the completed alignment and the actual alignment of the machine shafts can be made. At best this alignment method can be described as coupling alignment not shaft alignment as defined earlier. 33 2002 PRUFTECHNIK .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.