Advanced Gas Turbine Technology GT26 phần 1

Thông tin trong tài liệu này được cung cấp mà không có trách nhiệm chỉ cho các mục đích thông tin và có thể thay đổi mà không báo trước. Không có đại diện hoặc bảo hành được đưa ra hoặc được ngụ ý đầy đủ của các thông tin phù hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể. Nghiêm cấm sao chép, sử dụng hoặc tiết lộ cho bên thứ ba mà không có thẩm quyền bằng văn bản, bị nghiêm cấm. | 26 October 20 Advanced Gas Turbine Technology GT26 Presentation at the Jornada Tecnológica in Madrid Johannes Wick General Manager Gas Turbine Project Execution ALSTÔM GT24 GT26 Gas Turbine ALSTOM Market Requirements Design Features Operational Flexibility Development and Validation GT24 GT26 Overview and Fleet Status Summary ALSTOM 2006. All rights reserved. Information contained in this document is provided without liability for information purposes only and is subject to change without notice. No representation or warranty is given or to be implied as to the completeness of information or fitness for any particular purpose. Reproduction use or disclosure to third parties without express written authority is strictly prohibited. Jornada Tecnológica 26 Oct 06 jw R 26 2 GT Technology Today and future market requirements O Increasing Efficiency Lower Emissions NOx CO Improved Availability Reliability - Proven Technology - Extended Lifetime Improved Operational Flexibility - Part Load Operation - Start-up times and loading gradients - Fuel flexibility . C2 content ALSTOM 2006. All rights reserved. Information contained in this document is provided without liability for information purposes only and is subject to change without notice. No representation or warranty is given or to be implied as to the completeness of information or fitness for any particular purpose. Reproduction use or disclosure to third parties without express written authority is strictly prohibited. Jornada Tecnológica 26 Oct 06 jw R 26

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.