Advanced Gas Turbine Technology GT26 phần 2

GT thải nhiệt độ duy trì từ 40% đến 100% năng lượng nạp xả GT cao tối ưu cho các thông số hơi cao trong điều kiện tải đầy đủ và một phần Jornada Tecnológica 26 Oct 06/jw R 4,38 (26) © Alstom 2006. Tất cả các quyền. Thông tin trong tài liệu này được cung cấp mà không có trách nhiệm chỉ cho các mục đích thông tin và có thể thay đổi mà không báo trước. | GT24 GT26 Gas Turbine Part Load Efficiency ALST M GT exhaust temperature maintained from 40 to 100 GT load High exhaust energy - optimal for high steam parameters under full and part load conditions ALSTOM 2006. All rights reserved. Information contained in this document is provided without liability for information purposes only and is subject to change without notice. No representation or warranty is given or to be implied as to the completeness of information or fitness for any particular purpose. Reproduction use or disclosure to third parties without express written authority is strictly prohibited. Jornada Tecnológica 26 Oct 06 jw R 26 11 GT26 Technology NOx Emissions ALSTÔM Measurements at the GT26 Test Power Plant Lowest NOx Emissions from 40 -100 Load with the GT26 Sequential Combustion System ALSTOM 2006. All rights reserved. Information contained in this document is provided without liability for information purposes only and is subject to change without notice. No representation or warranty is given or to be implied as to the completeness of information or fitness for any particular purpose. Reproduction use or disclosure to third parties without express written authority is strictly prohibited. Jornada Tecnológica 26 Oct 06 jw R 26 12 Multi Shaft 52 140 165 1 static frequency converter - sequential start-up of GT s Time minutes ALSTOM 2006. All rights reserved. Information contained in this document is provided without liability for information purposes only and is subject to change without notice. No representation or warranty is given or to be implied as to the completeness of information or fitness for any particular purpose. Reproduction use or disclosure to third parties without express written authority is strictly prohibited. Jornada Tecnológica 26 Oct 06 jw R 26 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
23    2    1    05-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.