TIỂU LUẬN: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHƯƠNG PHÁP CHỈ SỐ

Những lý luận cơ bản về phơng pháp chỉ số Để đánh giá, phân tích các hiện tợng kinh tế - xã hội thống kê sử dụng rất nhiều các phơng pháp khác nhau nh: hồi quy - tơng quan, dãy số thời gian, điều tra chọn mẫu Trong đó phương pháp chỉ số là một phương pháp quan trọng cảu thống kê: được vận dụng rất nhiều trong thực tế | CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHƯƠNG PHÁP CHỈ SỐ I. Những lý luận cơ bản về phơng pháp chỉ số Để đánh giá phân tích các hiện tợng kinh tế - xã hội thống kê sử dụng rất nhiều các phơng pháp khác nhau nh hồi quy - tơng quan dãy số thời gian điều tra chọn mẫu. Trong đó phơng pháp chỉ số là một trong những phơng pháp quan trọng của thống kê đợc vận dụng rất nhiều trong thực tế. Đợc ra đời từ rất sớm từ 1738 từ đó đến nay phơng pháp này là lựa chọn của rất nhiều các nhà khoa học để phân tích các hiện tợng kinh tế - xã hội giúp họ có một cái nhìn tổng quát chính xác hơn sự phát triển cũng nh các nhân tố ảnh hởng đến các chính sách phù hợp thúc đẩy sự phát triển của các hiện tợng kinh tế -xã hội đó. 1. Khái niệm về chỉ số Thuật ngữ về chỉ số đợc sử dụng rất nhiều trong các lĩnh vực khoa học khác nhau khi dùng để phân tích các hiện tợng kinh tế - xã hội. Ví dụ nh chỉ số phát triển con ngời HDI các chỉ số dùng để đánh giá sắp xếp thứ tự nh y1 y2. Tuy nhiên trong lý thuyết thống kê thuật ngữ này đợc tiếp cận theo một cách khác. . Định nghĩa về chỉ số Chỉ số trong thống kê là một số tơng đối đợc biểu hiện bằng lần hoặc tính đợc bằng cách so sánh hai mức độ của cùng một hiện tợng kinh tế - xã hội. Đối tợng nghiên cứu của chỉ số trong thực tế là các hiện tợng kinh tế- xã hội phức tạp. Hiện tợng đó bao gồm nhiều đơn vị phần tử có tính chất đặc điểm khác nhau bao gồm nhiều nhân tố. . Đặc điểm và tác dụng của chỉ số Đặc điểm - Phải tìm cách chuyển các đơn vị phần tử có đặc điểm tính chất khác nhau về dạng đồng nhất để thực hiện việc tổng hợp tài liệu. - Khi nghiên cứu sự biến động của một nhân tố nào đó thì phải cố định các nhân tố còn lại. Tác dụng - Dùng chỉ số để nghiên cứu sự biến động của hiện tợng qua thời gian đ sử dụng chỉ số phát triển. - Nghiên cứu sự biến động hiện tợng qua không gian đ sử dụng chỉ số phát triển. - Đề ra nhiệm vụ kế hoạch tình hình thực hiện kế hoạch đ sử dụng chỉ số kế hoạch. - Phân tích ảnh hởng biến động của các nhân tố với sự biến .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.