Advanced Mathematics and Mechanics Applications Using MATLAB phần 3

Chức năng này đi qua một đường cong spline khối thông qua một tập hợp các giá trị dữ liệu và tính khu vực kèm theo, chiều dài đường cong, và thiết lập một điểm trên đường cong. x, y - dữ liệu vector xác định đường cong. doplot - cốt truyện đường cong nếu giá trị là đầu vào cho doplot. Nếu không, cốt truyện không được thực hiện. | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 area leng X Y closed curvprop x y doplot ------------------------------------------- ộ This function passes a cubic spline curve through a set of data Values and computes the enclosed area the curve length and a set of points on the curve. x y - data vectors defining the curve. doplot - plot the curve if a value is input for doplot. Otherwise no plot is made. area - the enclosed area is computed. This parameter is valid only if the curve is closed and the boundary is traversed in counterclockwise. For a curve the area agrees with a curve closed using a line from the last point to the origin and a line from the origin to the first point. leng - length of the curve X Y - set of points on the curve. The output intersperses three points on each segment between the starting data values. closed - equals one for a closed curve. Equals zero for an open curve. For default test data choose an ellipse with semi-diameters of 2 and 1. if nargin 0 m 21 th linspace 0 2 pi m x 2 cos th y sin th x m 2 y m 0 end Use complex data coordinates z x i y n length z t 1 n chord sum abs diff z d abs z n -z 1 Use a periodic spline if the curve is closed if d chord 1e6 closed 1 z n z 1 endc 5 zp spterp t z 1 t endc Use the not-a-knot end condition for open curve else 2003 by CRC Press LLC 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 closed 0 endc 1 zp spterp t z 1 t endc end Compute length and area plot abs zp shg pause leng spterp t abs zp 3 n 1 area spterp t 1 2 imag conj z . zp 3 n 1 Z spterp t z 0 1 1 4 n endc X real Z Y imag Z if nargin 2 plot X Y - x y . axis equal xlabel x axis ylabel y axis title SPLINE CURVE shg end function v c spterp xd yd id x endv c v c spterp xd yd id x endv c ------------------------------ This function performs cubic spline interpo- lation. Values

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
63    20    1    30-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.