Advanced Mathematics and Mechanics Applications Using MATLAB phần 4

khu vực - khu vực kèm theo được tính toán. Tham số này có giá trị chỉ khi đường cong được đóng lại và ranh giới là đi qua trong ngược. Đối với một đường cong, khu vực này đồng ý với một đường cong khép kín bằng một đường từ điểm cuối cùng nguồn gốc, và một đường từ nguồn gốc đến điểm đầu tiên. leng - chiều dài của đường cong X, Y của các điểm trên đường cong. Sản lượng intersperses ba điểm trên từng phân khúc giữa. | 184 ADVANCED MATH AND MECHANICS APPLICATIONS USING MATLAB z axis Figure Surface Plot of a General Polyhedron 2003 by CRC Press LLC GAUSS INTEGRATION WITH GEOMETRIC PROPERTY APPLICATIONS 185 Program polhdrun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 function polhdrun Example polhdrun This program illustrates the use of routine polhedrn to calculate the geometrical properties of a polyhedron. User m functions called crosmat polyxy cubrange pyramid polhdplt polhedrn x 2 2 22220 0 0 0 0 0 -1 y 0 4 4 2 3 3 0 4 4 2 3 3 z 0 0 41120 0 4 1 12 idface 1 2 3 65463 1 3 9 70000 1 7 8 20000 2 8 9 30000 7 9 12 10 11 12 9 8 4 10 12 60000 4 5 11 10 0 0 0 0 5 6 12 11 0 0 0 0 polhdplt x y z idface 1 1 1 v rc vrr irr polhedrn x y z idface function v rc vrr irr polhedrn x y z idface v rc vrr irr polhedrn x y z idface This function determines the volume centroidal coordinates and inertial moments for an arbitrary polyhedron. x y z idface containing the corner of the polyhedron - vectors indices - a matrix in which row j defines the corner indices of the j th face. 2003 by CRC Press LLC 186 ADVANCED MATHAND MECHANỈCSAPPLỈCATỈONS USING MATLAB 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 Each face is traversed in a counterclockwise sense relative to the outward normal. The column dimension equals the largest number of indices needed to define a face. Rows requiring fewer than the maximum number of corner indices are padded with zeros on the right. v - the volume of the polyhedron rc - the centroidal radius vrr - the integral of R R d vol irr - the inertia tensor for a rigid body of unit mass obtained from vrr as eye 3 3 sum diag vrr -vrr User m functions called pyramid ----------------------------------------------- r x y z nf size idface 1 v 0 vr 0 vrr 0 for k 1 nf i idface k i i find i 0 u ur urr pyramid r i v v u vr vr ur .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.