Chương 1 : Tổng quan về bán phá giá hàng hoá

Giá trị thông thờng là giá bán có lãi của sản phẩm tơng tự đợc bán với số lợng thích đáng trên thị trờng nội địa tới ngời tiêu dùng độc lập. Giá trị thông thờng là mức gía mà ở đó hàng hoá đợc bán cho ngời tiêu dùng ở trong nớc xuất khẩu. Trong trờng hợp ngời xuất sản phẩm ra nớc ngoài và không bán sản phẩm đó ở trong nớc thì giá trị thông thờng có thể đợc xác định bằng mức giá xuất khẩu tới nớc thứ ba. Nếu nớc xuất khẩu không phải là nớc sản xuất hàng. | 1 mẦ Ă 1 r 1 r r Chương 1 Tông quan vê bán phá giá hàng hoá . Một số khái niệm . Giá trị thông thờng . Khái niệm Giá trị thông thờng là giá bán có lãi của sản phẩm tơng tự đợc bán với số lợng thích đáng trên thị trờng nội địa tới ngời tiêu dùng độc lập. . Điều kiện để xác định giá trị thông thờng của hàng hoá ã Sản phẩm tơng tự ã Số lợng thích đáng ã Có lãi ã Các khách hàng độc lập. Sản phẩm tơng tự là các sản phẩm giống nhau hoặc nếu nó không giống nhau hoàn toàn thì nó phải gần nh giống nhau. Số lợng thích đáng là số lợng ít nhất phải bằng 5 khối lợng xuất khẩu đợc bán trong tiến trình buôn bán thông thờng ở trong nớc xuất khẩu. Tiến trình buôn bán thông thờng cần đáp ứng hai điều kiện bán có lãi và khách hàng độc lập. Ví dụ nhà xuất khẩu xuất khẩu 60 chiếc xe máy giá 2000 USD chiếc bán nội địa 10 chiếc với giá 2100USD chiếc. Trong trờng hợp này do khối lợng bán nội địa nhỏ hơn 5 nên không sử dụng đợc giá bán nội địa 2100USD chiếc. Có lãi là giá bán trung bình cao hơn chi phí đơn vị sản phẩm. Các khách hàng độc lập là khách hàng chiếm giữ lớn hơn hoặc bằng 5 vốn của nhà xuất khẩu hoặc nhà xuất khẩu chiếm lớn hơn hoặc bằng 5 vốn của cả khách hàng và nhà xuất khẩu. . Các biện pháp xác định giá trị thông thờng Giá trị thông thờng là mức gía mà ở đó hàng hoá đợc bán cho ngời tiêu dùng ở trong nớc xuất khẩu. Trong trờng hợp ngời xuất sản phẩm ra nớc ngoài và không bán sản phẩm đó ở trong nớc thì giá trị thông thờng có thể đợc xác định bằng mức giá xuất khẩu tới nớc thứ ba. Nếu nớc xuất khẩu không phải là nớc sản xuất hàng hoá mà do nhập từ nớc sản xuất về rồi xuất khẩu đi thì giá trị thông thờng đợc xác định trong nớc sản xuất hàng hoá đó. Trờng hợp nớc xuất khẩu là một nớc thực hiện kế hoạch hoá tập trung thì đợc phép chỉ định một nớc thay thế. . Giá xuất khẩu . Khái niệm Giá xuất khẩu là giá đã trả thực sự hoặc có khả năng trả giá xuất khẩu tới cộng đồng tới một khách hàng độc lập. Trong các trờng hợp Nếu không có giá đã trả

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    90    2    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.