Tiểu luận: Chính sách thù lao lao động hợp lý và động lực lao động

Con ngời tham gia lao động là muốn đợc thoả mãn những đòi hỏi, những ớc vọng mà mình cha có hoặc cha đầy đủ. Theo Mác mục đích cảu sản xuất CNXH là nhằm thão mãn ngày càng đầy đủ hơn những nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng tăng của bản thân người lao động,/. | Chính sách thù lao lao động hợp lý và động lực lao động Chơngl CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TẠO ĐỘNG Lực LAO ĐỘNG VÀ CÁC YẾU TỐ TẠO ĐỘNG Lực CHO NGỜI LAO ĐỘNG. Con ngời tham gia lao động là muốn đợc thoả mãn những đòi hỏi những ớc vọng mà mình cha có hoặc cha đầy đủ. Theo Mác mục đích của nền sản xuất XHCN là nhằm thoả mãn ngày càng đầy đủ hơn những nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng tăng của bản thân ngời lao động. Theo Đảm bảo đời sống đầy đủ và sự phát triển tự do toàn diện cho các thành viên trong xã hội nhất là ngời lao động thì không chỉ là thoả mãn nhu cầu mà nó còn đảm bảo hạnh phúc tạo điều kiện cho họ phát triển toàn diện đảm bảo bình đẳng xã hội gắn liền hạnh phúc và tự do của họ . Vì vậy phải làm gì để không ngừng thoả mãn nhu cầu của ngời lao động Động cơ đó xuất phát từ đâu . Đó chính là vấn đề tạo động lực cho lao động nhằm khuyến khích họ tích cực tham gia vào sản xuất tạo ra năng suất chất lợng hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. . CÁC KHÁI NIÊM CƠ BẢN. . Nhu Cầu Và Động Cơ. Trong quá trình lao động các nhà quản lý thờng đặt ra các câu hỏi Tại sao họ lại làm việc Làm việc trong điều kiện nh nhau tại sao ngời này làm việc nghiêm túc hiệu quả cao còn ngời khác thì lại ngợc lại . Và câu trả lời đợc tìm ra đó là hệ thống động cơ nhu cầu và lợi ích của ngời lao động đã tạo ra điều đó. Động cơ đợc hiểu là sự sẵn sàng quyết tâm thực hiện với nỗ lực ở mức độ cao để đạt đợc các mục tiêu của tổ chức và nó phụ thuộc vào khả năng đạt đợc kết quả để thoả mãn đợc các nhu cầu cá nhân. Động cơ là kết quả của sự tơng tác giữa các cá nhân và tình huống. Động cơ có tác dụng chi phối thúc đẩy ngời ta suy nghĩ và hành động. Các cá nhân khác nhau có các động cơ khác nhau và trong các tình huống khác nhau động cơ nói chung là khác nhau. Mức độ thúc đẩy của động cơ cũng sẽ khác nhau giữa các cá nhân cũng nh trong mỗi cá nhân ở các tình huống khác nhau. Động cơ rất trừu tợng và khó xác định bởi Động cơ thờng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.