Báo cáo: Chính sách tiền tệ với việc thực hiện mục tiêu ổn đinh kinh tế ở Việt Nam

CHƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VỚI VIỆC THỰC HIỆN MỤC TIÊU ỔN ĐỊNH KINH TẾ. I. ỔN ĐỊNH KINH TẾ- MỘT MỤC TIÊU KINH TẾ VĨ MÔ QUAN TRỌNG. Ta biết rằng nhợc điểm lớn nhất của nền kinh tế thị trờng là tự động tạo ra các chu kì kinh doanh, sản lợng thực tế dao động lên xuống xung quanh trục sản lợng tiền năng, nền kinh tế luôn có xu hớng không ổn định. | Chinh sách tiền tệ với việc th ực hiện mục tiêu ổn đinh kinh tế ở Việt Nam CHƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VỚI VIỆC THỰC HIỆN MỤC TIÊU ỔN ĐỊNH KINH TẾ. I. ỔN ĐỊNH KINH TẾ- MỘT MỤC TIÊU KINH TẾ VĨ MÔ QUAN TRỌNG. Ta bi ết rằng nh ợc điểm lớn nh ất của nền kinh tế th ị tr ờng là tự độ ng tạo ra các chu kì kinh doanh sản lợng th ực tế dao độ ng lên xu ống xung quanh trụ c sản lợng tiền năng nền kinh tế luôn có xu hớng không ổn định. Thành tựu kinh tế vĩ mô của một quốc gia thờng đợc đánh giá theo ba dấu hiệu chủ yếu Ổn đinh tăng trởng và công bằng xã hội. Trong đó ổn định kinh tế là một mục tiêu quan trọng hàng đầu của một nền kinh tế. Ổn định kinh tế vĩ mô là ki ểm soát đợ c giá cả tỷ giá lãi su ất . B ằng vi ệc duy trì và cải thi ện các cân đố i lớn của nền kinh tế phù hợp với cơ ch ế th ị tr ờng đặ c bi ệ t là cân đố i ti ền- hàng cán cân thanh toán quốc tế cân đối giữa thu- chi ngân sách Nhà nớc cân đối vốn đầu t cân đối cung cầu m ột số mặt hàng thi ết y ếu nhất để từ đó làm gi ảm bớt những dao động của chu kì kinh doanh giải quyết tốt những vấn đề cấp bách Tránh lạm phát cao và thất nghi ệp nhiều. Ổn định kinh tế-một mục tiêu kinh tế vĩ mô quan trọng vì Th ứ nh ất ổ n đị nh kinh tế vĩ mô là m ột điều ki ện cơ bản của sự phát tri ển xã hội đặc biệt là hoạt động sản xuất kinh doanh. Thứ hai ổn định kinh tế vĩ mô là một chức năng quan trọng của nhà nớc trong vai trò quản lý nên kinh tế thị trờng. Trong nền kinh tế th ị tr ờng Nhà nớc sẽ trự c ti ếp can thi ệp vào vi ệc điều hành sản xuất kinh doanh mà làm tốt chức năng định hớng cho sự phát triển xã hội Bao gồm cả chi ến lợc quy ho ạch kế ho ạch đẩy mạnh vi ệc xây dựng và hoàn thiện hệ th ống th ể ch ế ổn đị nh kinh tế vĩ mô qu ản lý tố t kinh tế nhà nớc đảm bảo vi ệ c th ực hi ện ti ến bộ và công b ằng xã hội. Th ứ ba Trong thự c tr ạng của kinh tế vĩ mô hi ện nay bên cạnh nh ững kết qu ả tích cự c đã xu ất hi ện m ột số hạn ch ế b ất cập và đứng tr ớc nh ững thách th ứ c không nh ỏ. II. KHÁI NIỆM VÀ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    79    2    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.