Tiểu luận: Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế - một nhiệm vụ trọng tâm của nước ta hiện nay

Khái niệm . Khái niệm về toàn cầu hoá. Trong hơn một thập kỷ trở lại đây xu thế toàn cầu hoá gia tăng ngày càng mạnh cùng với điều đó là những cách lý giải và thái độ không giống nhauđối với xu thế này. Có quan điểm cho rằng toàn cầu hoá chỉ mới xuất hiện gần đây. | Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế - một nhiệm vụ trọng tâm của nước ta hiện nay B NỘI DUNG I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TOÀN CẤU HOÁ KINH TẾ VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 1. Khái niệm . Khái niệm về toàn cầu hoá. Trong hơn một thập kỷ trở lại đây xu thế toàn cầu hoá gia tăng ngày càng mạnh cùng với điều đó là những cách lý giải và thái độ không giống nhauđối với xu thế này. Có quan điểm cho rằng toàn cầu hoá chỉ mới xuất hiện gần đây. Toàn cầu hoá đợc hiểu làchính sách của Mĩ nhằm bành trớng quyền lực thống trị thế giới theo kiểu Mĩ thc chất toàn cầu hoá là Mĩ niệm này đã đẩy tới thái độ phải chống lại quá trình này nhằm đảm bảo cho sự phát triển độc lập đa dạng của các quốc gia. Loại quan điểm thứ hai là quan điểm thừa nhận tính tất yếu khách quan của quốc tế hoá toàn cầu trong quan điểm này cũng có nhiều ý kiến khác nhau Có ngời cho rằngtoàn cầu hoá xét về bản chất là quá trình tăng lên mạnh mẽ những mối liên hệ sự ảnh hởng tác động lẫn nhau phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các khu vực các quốc gia các dân tộc trên toàn thế giới có ngời lại cho rằng Toàn cầu hoá là giai đoạn cao của quá trình phát triển của lực lợng sản xuất trên thế giới là kết quả tất yếu của phát triển kinh tế thị trờng và khoa học công nghệ Mặc dù có nhiều quan điểm khác nhau về toàn cầu hoá nhng điểm quan trọng mà ta nhận thấy là toàn cầu hoá không chỉ là quá trình phản ánh sự gia tăng của các mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau mà nét quan trọng hơn là phản ánh qui mô của các hoạt động liên quốc đó ta có thể đa ra môt khái niệm mang tính chất khái quát về toàn cầu hoá Toàn cầu hoá là sự gia tăng mạnh mẽ các mối quan hệ gắn kết tác động phụ thuộc lẫn nhau là quá trình mở rộng qui mô và cờng độ hoạt động giữa các khu vực các quốc gia các dân tộc trên phạm vi toàn cầu trong sự vận động phát triển Với quan niệm nh vậy thế giới hoá cũng có nghĩa là toàn cầu hoá và quốc tế hoá đợc xem nh giai đoạn trớc đó của toàn cầu hoá. Quốc tế hoá toàn cầu hoá là một quá trình và vì vậy

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.