Advanced Mathematics and Mechanics Applications Using MATLAB phần 7

Hệ thống này có thể được giải quyết bằng cách áp dụng phương trình bước-kích thước khác biệt giữa các biến tích hợp ode45 như được chỉ ra trong các chức năng sau đây: chức năng [t, x] = strdynrk (t, x0, v0, m, c, k, functim)% [t, x] = strdynrk (t, x0, v0, m, c, k, functim) toàn cầu Mi CKF n n1 n2 Mi = inv (m); C = c; K = k; F = functim; | INITIAL TEMPERATURE DISTRIBUTION . -1 -1 y axis y x axis Figure Initial Temperature Computer Formulation A computer program was written to analyze the time dependent temperature field. The program specifies general initial temperature and boundary temperature. The series solution is evaluated on a polar coordinate grid and an animation of the temperature variation from initial to steady state is shown. The program modules include 1 heatcyln which calls the computational modules and plots results 2 besjtabl returns Bessel function roots used in the series solution 3 tempinit specifies the initial temperature field 4 tempstdy computes the steady state solution 5 tempdif computes the difference in the initial and the final temperature fields 6 foubesco evaluates coefficients in the Fourier-Bessel series and 7 tempsum sums the Fourier-Bessel series for a vector of time values. Figures through show the initial final and two intermediate temperature states. The program animates the temperature history so the transition from initial to steady-state can be visualized. 2003 by CRC Press LLC temperature temperature Temperature at time 0 y axis x axis Figure Temperature at t -1 -1 Temperature at time 0 y axis x axis Figure Temperature at t -1 -1 2003 by CRC Press LLC temperature 1 0 1 STEADY STATE TEMPERATURE DISTRIBUTION y axis -1 -1 x axis 1 Figure Steady State Temperature 2003 by CRC Press .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    83    2    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.