Advances in the Bonded Composite Repair o f Metallic Aircraft Structure phần 3

Điều này thường khó khăn hơn nếu một bản vá sợi kim loại hoặc than chì được sử dụng do thực tế rằng những vật liệu dẫn điện. Những vật liệu bằng kim loại sẽ yêu cầu sử dụng chuẩn bị bề mặt nghiêm ngặt và quy trình xử lý bề mặt để có được một bền trái phiếu, tuy nhiên, nếu một lớp sơn lót ức chế ăn mòn được sử dụng, những | 82 Advances in the bonded composite repair of metallic aircraft structure the durability of this treatment may perform as well as phosphoric acid anodisation for some aluminium alloy and epoxy adhesive combinations 127 . Fundamental research has identified that optimum durability is achieved for immersion of the aluminium between 4 min and 1 h in the distilled water heated to between 80 C and 100 C. These conditions enable a platelet structure to grow in the outer film region which combined with the formation of hydrolytically stable adhesive bonds made to the epoxy silane appears to be critical in the development of the excellent bond durability 127 . References 1. Huntsberger . 1981 . Interfacial energies contact angles and adhesion. In Treatise on Adhesion and Adhesives . Patrick ed. Marcel Dekker Inc. NY 5 p. 1. 2. Baker . 1999 . Bonded composite repair of primary aircraft structure Composite Structures 47 pp. 431443. 3. Kinloch . 1986 . Adhesion and Adhesives Science and Technology. Chapman Hall London New York pp. 56-57. 4. DeBruyne . 1956 . J. Appl. Client 6 July p. 303. 5. Huntsberger . 1981 . J. Adhesion 12 pp. 3-12. 6. Hiemenz . 1986 . Principles of Colloid and Surface Chemistry revised and expanded 2nd ed. Marcel Dekker Chapter 6. 7. Wenzel . 1936 . Ind. Eng. Chem. 28 p. 988. 8. Bascom . and Partick . 1974 . Adhesives Age 17 10 p. 25. 9. DeBruyne . 1956 . Aero Research Tech Notes No 168 p. 1. 10. Packham . 1983 . In Adhesion Aspects of Polymeric Coatings K. Mittal ed. Plenum . p. 19. 11. Arnott . Wilson. . Pearce . et al. 1997 . Void development in aerospace film adhesives during vacuum bag cure. Int. Aerospace Congress 97 Sydney Australia 24-27 February p. 15. 12. Arnott . Wilson . Rider . et al. 1993 . Appl. Surf. Sci 70 71 p. 109. 13. Kinloch . 1987 . Adhesion and Adhesives - Science and Technology Chapman and Hall. 14. Minford . 1993 . Handbook of Aluminium Bonding Technology and Data .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
88    19    1    02-07-2022
87    12    1    02-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.