Aeronautical Engineer’s Data Book - part 1

Không có phần nào của ấn phẩm này có thể được sao chép bất kỳ hình thức vật chất (bao gồm cả photocopy hoặc lưu trữ trong môi trường bất kỳ phương tiện điện tử và có hay không thoáng qua hoặc ngẫu nhiên một số sử dụng khác của ấn phẩm này) mà không có sự cho phép bằng văn bản của tác giả, ngoại trừ theo quy định của các quy định của Bản quyền, | Aeronautical Engineer s Data Book Clifford Matthews BSc CEng MBA FIMechE Rlu TTERWORTH jỹj E 1 N E M A N N OXFORD AUCKLAND BOSTON JOHANNESBURG MELBOURNE NEW DELHI Butterworth-Heineman Linacre House Jordan Hill Oxford OX2 8DP 225 Wildwood Avenue Woburn MA 01801-2041 A division of Reed Educational and Professional Publishing Ltd A member of the Reed Elsevier plc group First published 2002 Clifford Matthews 2002 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any material form including photocopying or storing in any medium by electronic means and whether or not transiently or incidentally to some other use of this publication without the written permission of the copyright holder except in accordance with the provisions of the Copyright Designs and Patents Act 1988 or under the terms of a licence issued by the Copyright Licensing Agency Ltd 90 Tottenham Court Road London England W1P 9HE. Applications for the copyright holder s written permission to reproduce any part of this publication should be addressed to the publishers British Library Cataloguing in Publication Data Matthews Clifford Aeronautical engineer s data book 1. Aerospace engineering-Handbooks manuals etc. I. Title 3 Library of Congress Cataloguing in Publication Data Matthews Clifford. Aeronautical engineer s data book I Clifford Matthews. p. cm. Includes index. ISBN 0 7506 5125 3 1. Aeronautics-Handbooks Manuals etc. I. Title. 2001 002 12-dc21 2001037429 ISBN 0 7506 5125 3 Composition by Scribe Design Gillingham Kent UK Printed and bound by A. Rowe Ltd Chippenham and Reading UK Contents Acknowledgements vii Preface ix Disclaimer x 1 Important Regulations and Directives 1 2 Fundamental Dimensions and Units 6 The Greek alphabet 6 Units systems 7 Conversions 8 Consistency of units 20 Foolproof conversions using unity brackets 21 Imperial-metric conversions 22 Dimensional analysis 22 Essential mathematics 25 Useful references

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    501    3    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.