Aeronautical Engineer’s Data Book - part 2

kiểu dáng và bằng sáng chế của Đạo luật 1988 hoặc theo các điều khoản của giấy phép do Bản quyền cấp phép Cơ quan Ltd, 90 Tottenham Court Road, London, Anh W1P 9HE. Các ứng dụng cho phép bằng văn bản của người giữ bản quyền sao chép bất cứ một phần của điều này | 18 Table Area A Unit cm2 dm2 m2 a ha km2 1 square inch 1 - - - - - - - 1 square foot 144 1 - 929 - - - 1 square yard 1296 9 1 - 8361 - - - 1 square mile - - - 1 - - - - 259 1 cm2 - - - 1 - - - - 1 dm2 - 100 1 - - - 1 m2 1550 - 10 000 100 1 - - 1 are a - 1076 - - 10 000 100 1 - 1 hectare ha - - - - - - 10 000 100 1 1 km2 - - - - - - 10 000 100 1 Fundamental dimensions and units 19 Length and area Comparative lengths in USCS and SI units are 1 ft m 1 in mm 1 statute mile m 1 nautical mile m The basic unit of area is square feet ft2 or square inches in2 or . In SI it is m2. See Table . Small dimensions are measured in micromeasurements see Figure . The microinch jLiin is the commonly used unit for small measures of distance 1 microinch 10-6 inches micrometers micron Fig. Micromeasurements Viscosity Dynamic viscosity p is measured in ft2 or in the SI system in N s m2 or pascal seconds Pa s . 1 ft2 m2 Pa s 1 Pa s 1 N s m2 1 kg m s A common unit of viscosity is the centipoise cP . See Table . 20 Aeronautical Engineer s Data Book Table Dynamic viscosity r Unit Ibf-s fi2 Centipoise Poise kgf m s 1 lb force -s per ft2 1 X 104 X 102 1 centipoise X 10-5 1 10-2 X 10-4 1 poise X 10-3 100 1 X 10-2 1 N-s per m2 X 103 1 Kinematic viscosity v is a function of dynamic viscosity. Kinematic viscosity dynamic viscosity density . V g p The basic unit isft2 s. Other units such as Saybolt Seconds Universal SSU are also used. 1 m2 s ft2 s X 106 in2 h 1 stoke St 100 centistokes cSt 10-4 m2 s 1 St SSU - SSU for 32 SSU 100 seconds 1 St SSU - SSU for SSU 100 seconds Consistency of units Within any system of units the consistency of

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    20    1    01-07-2022
2    57    2    01-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.