Aeronautical Engineer’s Data Book - part 6

M Mach số M ∞ miễn phí dòng Mach số Mc quan trọng Mach số, tức là giá trị mà kết quả trong dòng chảy của M ∞ = 1 tại một số vị trí trên bề mặt cánh. Hình cho thấy các hình thức gần đúng của áp lực phân phối trên một cánh hai chiều xung quanh khu vực quan trọng. Do hình thức phi tuyến tính phức tạp của các phương trình chuyển động mô tả dòng chảy tốc độ cao, hai tions simplifica phổ biến được sử dụng: sự thay đổi nhỏ approxima tion. | 130 Aeronautical Engineer s Data Book Light helicopter 550 hp kW turboshaft Light airplane 200 hp kW piston engine Air combat helicopter Multi-role transport helicopter 2 X 1850 hp turboshafts 2 X 1550 hp kW turboshafts High-wing commercial military transport 2 X 1750 hp 1505 kW turboprop Regional jet 2 X 7040 lbf kN turbofan B747-400 long-haul airliner 4 X 58 000 lbf kN turbofan Concorde SST 4 X 38 000 lbf kN turbojet with reheat B777-300 airliner 2 X 84 700 lbf 377 kN turbofan Principles of propulsion 131 VTOL fighter subsonic 1 X 22 000 Ibf kN turbofan Military fighter supersonic 2 X 25 000 lbf kN reheat turbofan Launch vehicle solid rocket boosters 2 X 2 700 000 lbf 12 MN Fig. Aircraft comparative power outputs Section 9 Aircraft performance Aircraft roles and operational profile Civil aircraft tend to be classified mainly by range. The way in which a civil aircraft operates is termed its operational profile. In the military field a more commonly used term is mission profile. Figure shows a typical example and Table some commonly used terms. Relevant formula Relevant formulae used during the various stages of the operational profile are Take-off ground roll Sg 1 2g A .ln T O K . This is derived from I ịa dV2 J0 Total take-off distance Sto SG Fpi where Fp1 is a take-off plane form coefficient between about and . VTRANS VLOF V2 2 Rate of climb For small angles the rate of climb RC can be determined from F - D V RC 4 7 g dh where V g. dV dh is the correction term for flight .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.