Aeronautical Engineer’s Data Book - part 8

Hình 11,11 máy bay: sân bay khả năng tương thích - yêu cầu chiều dài đường băng hạ cánh. Hình cho thấy máy bay Boeing 777 - 200. Courtesy Boeing Tập đoàn máy bay thương mại Ghi chú: • Tư vấn sử dụng hãng hàng không cho thủ tục điều hành cụ thể trước khi cơ sở thiết kế • Điều hoà nhiệt độ ra khỏi • dốc đường băng không • Không gió | Airport design and compatibility 183 Notes Consult using airline for specific operating procedure prior to facility design Zero runway gradient Zero wind _J__I__I_I_I_I_I__1 140 150 160 170 180 190 200 210 1 000 kilograms operational landing weight Fig. Aircraft airport compatibility - landing runway length requirements. Figure shows Boeing 777200. Courtesy Boeing Commercial Airplane Group Notes Consult using airline for specific operating procedure prior to facility design Air conditioning off Zero runway gradient Zero wind 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 1 000 kilograms Brake-release gross weight Fig. Aircraft airport compatibility - take-off runway length requirements. Figure shows Boeing 777- 200. Courtesy Boeing Commercial Airplane Group 184 Aeronautical Engineer s Data Book 45 60 Steering angle Turning centre typical for steering angles shown Main gear centreline projection------ 24 in m 50 Nose gear axle 55 55 projection 65 Notes Data shown for airplane with aft axle steering Actual operating turning radii may be greater than shown. Consult with airline for specific operating procedure Dimensions rounded to nearest foot and meter Steering angle R1 Inner gear R2 Outer gear R3 Nose gear Deg Ft M Ft M Ft M 30 123 165 168 35 98 140 147 40 78 120 131 45 62 104 120 50 49 91 111 55 37 79 103 60 27 69 98 65 17 60 94 70 max 9 51 90 R4 R5 R6 Wing tip Nose Tail Ft M Ft M Ft M 247 177 209 222 157 187 202 142 171 187 132 159 174 124 150 162 118 142 152 113 135 143 109 130 135 107 125 Fig. Aircraft airport compatibility - turning radii. Figure shows Boeing 777-200. Courtesy Boeing Commercial Airplane Group Airport design and compatibility 185 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    2    1    07-07-2022
197    23    1    07-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.