Aeronautical Engineer’s Data Book - part 10

Hình cho thấy các hình thức gần đúng của áp lực phân phối trên một cánh hai chiều xung quanh khu vực quan trọng. Do hình thức phi tuyến tính phức tạp của các phương trình chuyển động mô tả dòng chảy tốc độ cao, hai tions simplifica phổ biến được sử dụng: | Reference sources 241 David Baker Northrop s big wing - the B-2 Air International Part 1 Vol. 44 No. 6 June 1993 pp. 287-294. Northrop B-2 Stealth Bomber. Bill Sweetman. Motorbooks Int l. Osceola WI 1992. Noise Aircraft Noise. Michael J. T. Smith Cambridge University Press Cambridge 1989. . Olson Advanced Takeoff Procedures for High-Speed Civil Transport Community Noise Reduction SAE Paper 921939 Oct. 1992. Landing gear Chai S. and Mason . Landing Gear Integration in Aircraft Conceptual Design AIAA Paper 96-4038 Proceedings of the 6th AIAA NASA ISSMO Symposium on Multidisciplinary Analysis and Optimization Sept. 1996. pp. 525-540. Acrobat format. . Greenbank Landing Gear - The Aircraft Requirement Proceedings of Institution of Mechanical Engineers UK Vol. 205 1991 . Airframe Stsucturul DDign. . NN. Conmilit Press Ltd Hong Kong 1988. This book contains a good chapter on landing gear design. . Jenkins. Landing Gear Design and Development Institution of Mechanical Engineers UK proceedings part G1 Journal of Aerospace Engineering Vol. 203 1989. Aircraft operations Aircraft Data for Pavement Design. American Concrete Pavement Association 1993. Airport Engineering 3rd ed. Norman Ashford and Paul H. Wright. John Wiley Sons Inc. 1992. 242 Aeronautical Engineer s Data Book Propulsion Walter C. Swan and Armand Sigalla The Problem of Insalling a Modern High Bypass Engine on a Twin Jet Transport Aircraft in Aerodynamic Drag AGARD CP-124 April 1973. The Development of Piston Aero Engines. Bill Gunston. Patrick Stephens Limited UK 1993. Aircraft Engine Design. . Maltingly . Heiser . Daley. ISBN 0-930403-23-1. AIAA Education Series 1987. Appendix 1 Aerodynamic stability and control derivatives Table Longitudinal aerodynamic stability derivatives Dimensionless Multiplier Dimensional Xm 2 pVS X u Xw 2 pVffS X w Xw 2 pSc X w Xq 2 pVoSC q ZM 2 pVS Z u Zw 2 pVS Z w Zw 2 pSC Z w Zq 2 pVoSC Z q Mu 2 pVoSc Mi u Mw 2 pVoSC Mi w

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
189    13    1    02-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.