Aircraft design projects - part 7

Các dự án thiết kế máy bay 208 yêu cầu của một máy bay tấn công. Khả năng hiển thị thí điểm tốt là cũng là một lợi thế để hạ cánh. Hệ thống, bao gồm tầm nhìn nhân tạo và máy tính hình ảnh kiểm soát, sẽ cung cấp phạm vi cho sự đổi mới để khắc phục vấn đề này trong một chiếc máy bay được thiết kế cho năm 2020. Khía cạnh này của bố trí và tích hợp hệ thống sẽ yêu cầu xem xét cẩn thận | 208 Aircraft Design Projects demanded of a strike aircraft. Good pilot visibility is also an advantage for the landing. Systems including artificial vision and computer controlled imagery will offer scope for innovation to overcome this problem in an aircraft designed for 2020. This aspect of layout and systems integration will require careful consideration. Problem definition The project description specifies a two-place advanced deep interdictor aircraft. The entire long-range mission will be flown at supersonic speed. The exact mission definition is shown in Figure . The long-duration high-intensity flight conditions much of which is over enemy territory demands the security of twin-pilot operation. The long work periods and high manoeuvre load environment imposed on the pilots requires careful design of the cockpit. The workload related to flight safety and weapon delivery must be reduced by system design. Such systems must be made reliable and safe. Segment Description Height Speed Distance duration 1-2 Warm-up taxi and take-off Sea level NATO 8000 ft icy 2-3 Climb to best supercruise alt. 3-4 Supercruise to conflict area Opt. alt. 1000 nm 4-5 Climb to 50000 ft 5-6 Dash to target 50000 ft 750 nm 6-7 Turn and weapon release 50000 ft 180 7-8 Dash out 50000 ft 750 nm 8-9 Descend to supercruise alt. 9-10 Supercruise return 50000 ft 1000 nm 10-11 Descend to base 11-12 Land with reserve fuel NATO 8000 ft icy Diversion and hold at sea level with 30 min fuel at economical flight conditions. Fig. Mission profile Project study advanced deep interdiction aircraft 209 The aircraft must be capable of all-weather operation from advanced NATO and other bases. Aircraft shelter dimensions may impose configurational constraints on the aircraft. Aircraft servicing and maintenance at austere operational bases demand minimum support equipment and skill. Easy access to primary system components must be provided. Closed-loop static and dynamic .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
185    12    1    30-06-2022
6    23    1    30-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.