Airframes and systems - part 6

nó cũng sẽ có giá trị để các kỹ sư máy bay học sinh như một giới thiệu chất lượng cao để airframes và hệ thống. Phi công hãng hàng không đủ điều kiện vận chuyển cũng có thể tìm thấy nhiều để họ quan tâm, trong điều khoản của cả hai thực hiện đầy đủ yêu cầu đào tạo thường xuyên và nâng cao kiến thức của các hệ thống máy bay. | CONDITIONING AND PRESSURISATION AIRCRAFT PNEUMATIC SYSTEMS BRAKE TURBINE In this system the initial tapping pressure is higher and the charge air is supplied directly to the turbine via a heat exchanger. The turbine drives the compressor which takes in low pressure ambient air and expels it through a restriction. This causes a back pressure on the compressor which puts a brake on the turbine hence the name and provides energy conversion which removes the heat from the charge air. Some installations feed the output from the compressor into the ducting downstream of the heat exchanger to increase the thermal efficiency of the heat exchanger by jet pump action. This system is lighter only one heat exchanger and the mass flow weight ratio is better but unless the jet pump installation is used it cannot be used to cool the charge air when the aircraft is on the ground. Figure . Schematic Brake Turbine Unit. 5. 1 - 11 Oxford Aviation Services Limited CONDITIONING AND PRESSURISATION AIRCRAFT PNEUMATIC SYSTEMS FAN TURBINE TURBO-FAN This is a refinement of the brake turbine unit in which instead of a compressor the turbine is coupled to a fan of sufficient capacity to draw the required volume of cooling airflow through the primary heat exchanger so that the unit is not dependent on ram air for it s operation and can therefore be operated on the ground. The general design of the unit is such that it is extremely light and compact. The delivery pressure and therefore temperature is higher and the turbine speed must be higher to achieve the necessary pressure drop. HEAT EXCHANGER These components operate on the principle of surface heat exchange and normally use ram air as the cooling medium. They are designed to give a thermal efficiency of at least 80 of the difference between the charge air temperature and the ambient air temperature but can never reduce the charge air temperature below that of ambient hence the need for the cold air units. It should be .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.