Airframes and systems - part 10

Một nhà điều hành có thể cần nhiều hơn hoặc tải trọng để đáp ứng một nhu cầu thị trường. Dù vai trò máy bay, chúng tôi cung cấp giải pháp chi phí sáng tạo hiệu quả mà có thể làm cho máy bay hiện tại thậm chí còn cạnh tranh hơn. Liên quan đến kỹ thuật chuyên sâu các kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và kỹ thuật. 3 giờ tín dụng. | EMERGENCY EQUIPMENT FIRE DETECTION PROTECTION EMERGENCY SYSTEMS ANSWER SHEET A B c D 01 X 02 X 03 X 04 X 05 X 06 X 07 X 08 X 09 X 10 X 11 X 12 X 13 X 14 X 15 X 16 X 17 X 18 X 19 X 20 X Oxford Aviation Services Limited JOINT AVIATION A UTHORITIES AIRLINE TRANSPORT PILOT S LICENCE Theoretical Knowledge Manual AIRCRAFT GENERAL KNOWLEDGE 1 021 01 11 FUEL SYSTEMS Second Edition First Impression. APPROVE pi fl This learning material has been approved as JAA com pliant by the united Kingdom Civil Aviation Authority. CIVIL AVIATION AUTHORITY sJEPPESEN. SUBJECT 8 AIRCRAFT FUEL SYSTEMS CHAPTER ONE - AIRCRAFT FUEL SYSTEMS Contents Page . 1 - 1 PISTON ENGINE . 1 - 1 GAS TURBINE FUEL . 1 - 2 CLOUDY . 1 - 2 JET FUEL ADDITIVES .8. 1 - 3 WATER IN THE THE EFFECTS OF . 1 - 5 FUEL SYSTEMS . FUEL QUANTITY . 1 - 12 SYSTEM . 1 - 13 SIMPLE QUANTITY MEASURING SYSTEMS .8. 1 - 13 FUEL SYSTEM . 1 - 13 AIRCRAFT . 1 - 15 PRECAUTIONS BEFORE . 1 - 16 PRECAUTIONS DURING . 1 - 16 WORK ON AIRCRAFT DURING Oxford Aviation Services .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
101    536    2    13-07-2024
7    85    1    13-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.