airplane design 5 - component weight estimation - part 9

khác tài trợ • 2004 Nevada Quỹ tín thác đường không • Mục đích để phù hợp với FAA tài trợ • Được sử dụng cho sân bay hàng không chung chỉ • địa phương tài trợ • Học phí sân bay • hành khách và Cơ sở lệ phí, thuế hàng hóa, thuế nhiên liệu | Table Group Weight Data for Fighters DSN SỈS B 3 ss s E 8 B BK a a s 3 E K X BE toXEE E ESC ft K E s sen SR SB 8 ts SB s Type Vought F8U-3 McDonnell Grumman F4H Flip F9F-5 Flight Design Gross Weight GW lbs 30 578 34 851 17 500 14 900 Structure GW 0. 349 Power Plant GW 0. 257 Fixed Equipm t GW Empty Weight GW 0. 722 0. 707 0. 686 Wing Group GW Empenn. Group GW Fuselage Group GW Engine Section GW 0. 003 0 Land. Gear Group GW 0. 052 0. 049 Take-off Gross Wht WT0 lbs 38 528 40 217 21 233 17 500 Empty Weight w lbs 22 092 24 656 13 485 10 223 wing Group S psf 8. 9 8. 5 9. 2 Emp. Grp Semp psf 5. 8 Ultimate Load Factor g s 9. 6 9. 8 2 Surface Areas ft Wing s 462 530 255 250 Horiz. Tail Sjj 48 Vert. Tail Sv 67. 5 50. 3 66 Empenn. Area s 146 164 116 114 Part V Appendix A Page 169 Table Group Weight Data for Fighters USN z z s zss e sz e ss sz 3 K S3ESES2 5S3SX SB BS s ss E es E Type Grumman McDonnell NAA Vought -9 A2F A6 F3H-2 A3J F7U-1 Number of engines Weight Item lbs 2 2 2 1 Wing Group 4 733 4 314 5 072 3 5 83 Empennage Group 819 576 1 358 726 Fuselage Group 3 538 3 551 6 851 937 Engine Section 64 93 80 Land. Gear Group 2 343 1 458 2 173 1 181 Nose Gear Main Gear Structure Total 11 497 9 992 15 534 6 427 Engine s 4 010 4 960 7 260 2 790 Air Induct. System 61 614 767 690 Fuel System 936 1 262 979 1 0 80 Propulsion System. 632 70 353 937 Power Plant Total 5 639 6 906 9 359 5 497 Avionics Instrum. 133 145 210 108 Surface Controls 932 1 067 1 84 5 4 82 Hydraulic System Pneumatic System 170 474 275 317 Electrical System 695 535 821 371 Electronics 2 652 9 84 2 239 328 Armament 323 662 4 5 367 Air Cond. System Anti-icing System 164 101 424 79 Furnishings 476 218 676 279 Auxiliary Gear 253 128 Fixed Equipm t Total 5 545 4 439 6 535 2 459 woil wtfo 195 147 320 97 Max.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
18    101    1    13-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.