Airport Layout and Design final - part 5

Giao diện và thiết kế sân bay • Thiết kế tham khảo luật • Wing khoảng thời gian máy bay Thiết kế • Một E (E, nhỏ lớn) • Phương pháp tiếp cận tốc độ của máy bay thiết kế • Tôi thông qua VI (tôi là chậm, VI nhanh) | FAR Part 77 The Definition of Controlled Airspace Around an Airport Any Object located inside the Defined Surfaces is considered an obstruction LL pej yVd 3-D .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    83    2    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.