amphibionics build your own biologically inspired reptilian robot - part 3

BASIC phép đo Vị trí của trục máy phát điện và tua bin để plumb và các thành phần văn phòng phẩm cần phải được xác định. Ngoài ra, độ thẳng của trục và tính thẳng góc của Á hậu lực đẩy trục đã được giải quyết. | Amphibionics 3. Next turn the servo back over so that it is upright. Remove the top cover and the gears as shown in Figure . You may need to use a small screwdriver to carefully break the seal and pry the cover off. When the cover has been removed remove each of the gears in order and place them somewhere safe. Leave the gear that connects to the motor in place. FIGURE Servo with cover and gears removed. 58 Chapter 4 Frogbotic Build Your Own Robotic Frog 4. Now that the top cover is removed open the bottom cover. Again you may have to use a small screwdriver to get it open. Locate the small potentiometer and pry back the plastic clips that hold it in place as shown in Figure . You may have to actually break them off. If you do break them off make sure that they are removed from inside the servo and discarded. If glue is holding the potentiometer in place scrape it off with a small screwdriver. FIGURE Potentiometer clips. Remove potentiometer clips 59 Amphibionics 5. Turn the servo over so that the top is facing upward. Use a screwdriver to force the potentiometer shaft through the hole that it is mounted in as shown in Figure . Pull the potentiometer all the way through and remove any glue holding the wires in place so that it resembles Figure . FIGURE Push potentiometer through mounting hole. FIGURE Potentiometer removed from servo housing. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.