Kiểm tra các hoạt động marketing

Đây là một trong những giáo trình đào tạo Marketing Manager của Vietnam Marcom. Tiến trình quản trị marketing bao gồm hoạch định, tổ chức thực hiện và Kiểm tra hoạt động marketing. Kiểm tra marketing nhằm phát hiện những sai lệch giữa thực hiện với kế hoạch, xác định. | KIỂM TRA MARKETING 1. Kiểm tra kế hoạch năm 2. Kiểm tra doanh lợi 3. Kiểm tra chiến lược Tóm tắt Tiến trình quản trị marketing bao gồm hoạch định, tổ chức thực hiện và kiểm tra hoạt động marketing. Kiểm tra marketing nhằm phát hiện những sai lệch giữa thực hiện với kế hoạch, xác định nguyên nhân gây nên sai lệch; trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp điều chỉnh nhằm đạt được mục tiêu kỳ vọng. Có 3 loại kiểm tra marketing: Kiểm tra kế hoạch năm, kiểm tra doanh lợi và kiểm tra chiến lược 1. Kiểm tra kế hoạch năm Mục đích kiểm tra kế hoạch hàng năm là nhằm đảm bảo cho công ty đạt được mức doanh số, lợi nhuận, thị phần cùng những mục tiêu khác của kế hoạch năm của công ty. Bảng 15-1: Các loại kiểm tra marketing LOẠI KIỂM TRÁCH NHIỆM CHỦ MỤC ĐÍCH KIỂM CÁCH TIẾP CẬN TRA YẾU TRA 1. Kiểm tra kế - Cấp quản trị cao - Khảo sát xem các - Phân tích doanh số. hoạch năm nhất. kết quả dự trù có đạt - Phân tích thị phần - Cấp quản trị bậc được không - Tỷ lệ chi phí trung marketing trên doanh số. - Thăm dò thái độ của khách hàng. 2. Kiểm tra - Kiểm tra việc - Khảo sát nơi công ty - Địa bàn doanh lợi marketing đang hái ra tiền và - Khúc tuyến thị đang thua lỗ trường. - Kênh phân phối. - Quy mô đặt hàng. 3. Kiểm tra - Cấp lãnh đạo cao - Khảo sát xem công - Giám định chiến lược nhất ty có theo đuổi những marketing Giám định viên cơ may marketing tốt marketing của mình và thực hiện điều này một cách hiệu quả hay không H. 15-1. Tiến trình kiểm tra Tiến trình kiểm tra, gồm 4 bước sau đây (hình 15-1) 1. Các nhà lãnh đạo phải nêu rõ mục tiêu từng quý, từng tháng trong kế hoạch năm, như những chặng mốc. 2. Cấp quản trị phải theo dõi kết quả đạt được trên thương trường. 3. Phải xác định những nguyên nhân sai lệch trong thực hiện. 4. Điều chỉnh để đạt được mục tiêu mong muốn. Trong kiểm tra kế hoạch năm, nội dung kiểm tra thường bao gồm: phân tích doanh số, phân tích thị phần, phân tích chi phí marketing so với doanh số và thăm dò thái độ của khách hàng. Phân tích doanh số Phân tích doanh số bao

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG