Dự báo bán hàng và lập ngân sách bán hàng

Đây là một trong những giáo trình đào tạo Marketing Manager của Vietnam báo o Định nghĩa một số thuật ngữ o Tầm quan trọng của dự báo bán hàng đối với giám đốc bán hàng o Quá trình dự báo o Công việc dự báo và giám đốc bán hàng o Qui trình dự báo về. | DỰ BÁO BÁN HÀNG VÀ LẬP NGÂN SÁCH 1. Dự báo o Định nghĩa một số thuật ngữ o Tầm quan trọng của dự báo bán hàng đối với giám đốc bán hàng o Quá trình dự báo o Công việc dự báo và giám đốc bán hàng o Qui trình dự báo về chất lượng o Các quy trình dự báo về số lượng o Lựa chọn qui trình dự báo thích hợp nhất 2. Đề ra hạn ngạch (chỉ tiêu) 3. Lập ngân sách Tóm tắt Chương này nêu lên ba hoạt động quản trị bán hàng quan trọng là dự báo, xác định hạn ngạch và lập ngân sách. Dự báo, xác định hạn ngạch và lập ngân sách là một quá trình có quan hệ qua lại trong quản lý tiền bạc của quận. Một giám đốc bán hàng có thể lập dự báo về chất lượng và số lượng. Các dự báo là cơ sở của hạn ngạch mà người giám đốc cần phải đạt được. Vậy thì sự hiểu biết các loại hạn ngạch khác nhau, mục đích của chúng và việc xác định chúng là một phần trách nhiệm của người giám đốc. Cuối cùng, ngân sách bán hàng của một quận phải thống nhất với hạn ngạch bán hàng và các phí tổn định trước cho quận. Người giám đốc có trách nhiệm một phần về việc lập dự toán ngân sách và có trách nhiệm hoàn toàn về việc theo dõi để nó được hoàn thành. 1. Dự báo Dự báo bán hàng có thể là một trong các văn thư quan trọng nhất của cơ quan. Nhiều thành viên trên các lĩnh vực chức năng của công ty đã dựa vào dự báo bán hàng để lập kế hoạch hoạt động của họ. Thực hiện ngân sách và lên kế hoạch nhân sự, sản xuất và kinh doanh, quản trị tài sản và phân phối, cả đều phụ thuộc vào tính chính xác của dự báo bán hàng và giám đốc bán hàng đóng hai vai trò quan trọng. Thứ nhất, họ thường cung cấp cơ sở dữ kiện cho việc lập một dự báo. Thứ hai, các hoạt động của họ ở cấp cơ sở trực tiếp tác động đến tính chính xác của bản dự báo chung. Hình 6-1 tóm tắt một mô hình được đơn giản hóa của quan hệ giữa dự báo, đề ra hạn ngạch và lập ngân sách. Hình 6-1. Mối quan hệ giữa dự báo, đề ra hạn ngạch và lập ngân sách Định nghĩa một số thuật ngữ Để phát triển và sử dụng một bản dự báo bán hàng, người sử dụng cần phải hiểu bốn điều quan .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG