Bài thuyết trình: Marketing Manager

Đánh giá sơ bộ ợi thếcạnh tranh(SWOT) của thương hiệu đó (1 trangA 4).Đề cương chi tiế tnhư hướng dẫn, những dự kiến sẽ làmtrong kếhọach tiếpthị( 3 trangA 4). Thời gian biểu để hoàn hành ề án và phân công công việc(1 trangA Thể hiệ ntốt và sáng tạo chương trình hành động trong một năm dựa trênc hiến lược 3 . | HÖÔÙNG DAÃN ÑEÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP XAÂY DÖÏNG KEÁ HOAÏCH TIEÁP THÒ CHO SAÛN PHAÅM MÔÙI – Ngaân saùch USD USD. – Chieán löôïc Tieáp thò : 3 naêm – Keá hoïach tieáp thò : 1 naêm ÑEÀ CÖÔNG HÖÔÙNG DAÃN ÑEÀ CÖÔNG HÖÔÙNG DAÃN 1. Market Analysis_ Phaân tích thò tröôøng. 2. The Marketing Environment_ Moâi tröôøng tieáp thò. 3. Consumer Analysis_ Phaân tích khaùch haøng muïc tieâu. 4. Current Situation Analysis_ Tình huoáng hieän taïi DN. 5. Competitor Analysis _ Phaân tích ñoái thuû caïnh tranh. 6. Sustainable Competitive_ Xaùc laäp lôïi theá caïnh tranh. 7. Marketing Objectives_ Xaùc laäp muïc tieâu tieáp thò. 8. Marketing Strategy _ Chieán löôïc tieáp thò. 9. Brand positioning strategy_ Ñònh vò thöông hieäu. 10. Marketing mix strategy_ Keá hoïach tieáp thò tích hôïp. 11. Budget Marketing plan_ Ngaân saùch tieáp thò. 12. Marketing audit _ Ñaùnh giaù hoïat ñoäng tieáp thò. Toùm löôïc ñeà aùn MarketingMarketing StrategyStrategy PlanningPlanning ProcessProcess Narrowing down to focused strategy with quantitative and qualitative screening criteria CustomersCustomers Needs and other Segmenting Dimensions Targeting & Product Price S. Segmentation Company W. Target O. Mission, Objectives, Market & Resources T. Positioning & Differentiation Differentiation Promotion Place Competitors Current & Prospective ExternalTechnology PoliticalMarket & Legal Environment Social & Cultural Economic ÑEÀ CÖÔNG HÖÔÙNG DAÃN 1. Market Analysis. (Phaân tích thò tröôøng). Quy moâ thò tröôøng. Xu höôùng ngaønh haøng. Phaân khuùc thò tröôøng. Thò tröôøng muïc tieâu. Understand the Environment (opportunities and threats) (i) Macro environment – political/regulatory – economic – technological –societal (ii) Market/industry environment – market size and potential – customer behaviour – segmentation – suppliers – channels – industry practices – industry profitability Carry out a formal marketing audit ÑEÀ CÖÔNG HÖÔÙNG DAÃN 2. The Marketing Environment (Moâi tröôøng tieáp thò). Xu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
962    33    3    20-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.