Marketing Manager Course - Thuật ngữ tiếp thị căn bản

Tham khảo tài liệu 'marketing manager course - thuật ngữ tiếp thị căn bản', kinh doanh - tiếp thị, kỹ năng bán hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | THUẬT NGỮ TIẾP THỊ CĂN BẢN English terminology Việt ngữ A Advertising Quảng cáo Auction-type pricing Định giá trên cơ sở đấu giá B Benefit Lợi ích Brand acceptability Chấp nhận nhãn hiệu Brand awareness Nhận thức nhãn hiệu Brand equity Giá trị nhãn hiệu Brand loyalty Trung thành nhãn hiệu Brand mark Dấu hiệu của nhãn hiệu Brand name Nhãn hiệu/tên hiệu Brand preference Ưa thích nhãn hiệu Break-even analysis Phân tích hoà vốn Break-even point Điểm hoà vốn Buyer Người mua By-product pricing Định giá sản phẩm thứ cấp C Captive-product pricing Định giá sản phẩm bắt buộc Cash discount Giảm giá vì trả tiền mặt Cash rebate Phiếu giảm giá Channel level Cấp kênh Channel management Quản trị kênh phân phối Channels Kênh(phân phối) Communication channel Kênh truyền thông Consumer Người tiêu dùng Copyright Bản quyền Cost Chi Phí Coverage Mức độ che phủ(kênh phân phối) Cross elasticity Co giãn (của cầu) chéo (với sản phẩm thay thế hay bổ sung) Culture Văn hóa Customer Khách hàng Customer-segment pricing Định giá theo phân khúc khách hàng D Decider Người quyết định (trong hành vi mua) Demand elasticity Co giãn của cầu Demographic environment Yếu tố (môi trường) nhân khẩu học Direct marketing Tiếp thị trực tiếp Discount Giảm giá Diseriminatory pricing Định giá phân biệt Distribution channel Kênh phân phối Door-to-door sales Bán hàng đến tận nhà Dutch auction Đấu giá kiểu Hà Lan E Early adopter Nhóm (khách hàng) thích nghi nhanh Economic environment Yếu tố (môi trường) kinh tế End-user Người sử dụng cuối cùng, khách hàng cuối cùng English auction Đấu giá kiểu Anh Evaluation of alternatives Đánh giá phương án Exchange Trao đổi Exelusive distribution Phân phối độc quyền F Franchising Chuyển nhượng đặc quyền kinh tiêu Functional discount Giảm giá chức năng G Gatekeeper Người gác cửa(trong hành vi mua) .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG