STL lập trình khái lược trong C++ part 1

Tài liệu " STL lập trình khái lược trong C++ " được biên soạn dành cho sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin, cũng như các chuyên ngành khác sử dụng ngôn ngữ C++, giúp họ có được một tài liệu tham khảo tốt hỗ trơ chu nhu cầu phát triển sản phẩm của mình. Tài liệu còn là nguồn tham khảo tốt cho các giáo viên công nghê thông tin để xây dựng các giao trình giảng dạy bộ môn này | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI HP Ill Mỉỉiỉỉl NG NGHÊ THONG TIN TRUNG TÂM TÍNH TOÁN HIỆU NÃNG CAO KHOA NGUYÊN THANH THỦY CHỦ BIÊN NGUYEN HỮU ĐỨC ĐẶNG CÓNG KIÊN DOÃN TRUNG TÙNG LẬP TRÌNH KHÁI Lược __ _ _ ÙT7 NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẢCH KHOA HÀ NỘI KHOA CÒNG NGHỆ TRUNG TÂM TÍNH TOÁN THÔNG TIN HIỆU NĂNG CAO Nguyễn Thanh Thuỷ Chủ biên Nguyễn Hữu Đức Đặng Công Kiên Doãn Trung Tùng STL Lập trình khái lược trong C NHÀ XUÁT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT Hà NỘI 2003 MỤC LỤC LỜI NÓI Chương ỉ. LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỒI TƯỢNG TRÊN C VỚI STL - thư viện khuôn hình chuẩn. 13 Tiểp cận hướng đối tượng trong C . .16 Đối tượng và Thừa Hàm ảo và tính đa hỉnh. 20 Khuôn Làm quen với thư viện khuôn hình chuẩn Câu hỏi ôn tập. 36 Chương 2. Bộ CHỨA. .37 Giới thiệu về bộ chứa. 37 Các lớp bộ chứa tuần tự. 39 Lớp Lớp Lớp Tỉm hiểu sâu hơn về các bộ chứa tuần Các lớp bộ chứa liên Lớp set. 76 Lớp map. 85 Lớp multiset và lớp Một số bộ chứa hữu dụng Các bộ chứa thích nghi. 99 Lớp Lớp bitset và bit_vcctor. 115 Tìm hiểu sâu hơn về các bộ Thao tác hoán đổi nội dung trên các lớp bộ Xây dựng các bộ chứa phức hợp dựa trên các bộ chứa cơ Tóm tẳt. 131 Ghi nhớ. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
135    14    1    02-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.