STL lập trình khái lược trong C++ part 3

Tham khảo tài liệu 'stl lập trình khái lược trong c++ part 3', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | STL - LẶP TRÌNH KHÁI LUỢC TRONG C 72 nhu cầu của các ứng dụng rất đa dạng. Do vậy nếu chì sử dụng một loại bộ chứa sẽ không đâm bảo tính toi ưu cho chương trình. Để đảm bào tinh tối ưu cho chương trinh bạn nên thiết kế chương trình thành từng đoạn mỗi đoạn có thao tác chủ đạo. Sau đó ta sử dụng các cơ chế chuyển đổi nội dung giữa các bộ chứa tuần tự để có thể tối ưu hiệu quà cho từng đoạn mã. Ví dụ khi nhập liệu ta sử dụng deque. Còn khi tra cứu ta lại sử dụng vector. Chuyên đổi dữ liêu giữa cốc bô chứa tuần tự Rõ ràng mỗi một loại bộ chứa tuần tự được thiết kế cho những mục đích sử dụng riêng và nó được tổ chức tối ưu cho mục đích này. Tuy nhiên có khá nhiều bài toán thực tế nếu chỉ sử dụng một loại bộ chứa chỉ cho phép chương trình được tối ưu trong một giai đoạn nào đó. Ví dụ chương trình ứng dụng cần sự hiệu quả của deque khi bổ sung dữ liệu trong gian đoạn nhập liệu. Nhưng nó cũng cần hiệu quả cùa vector khi đánh chì số dữ liệu. Điều này đặt ra yêu cầu chuyển đồi dữ liệu giữa các dạng bộ chứa. Nói chung người ta thường dùng deque để nhập dữ liệu do các thao tác cập nhật có chi phí thấp hơn nhiều so với vector. Sau đó dữ liệu được chuyển sang một vector bằng hàm copy hoặc sử dụng cấu tử-sao chép của vector. Trong trường hợp này cấu tử sao chép của vector có dạng một khuôn hình hàm của hàm thành phần với tham số hoàn toàn độc lập với tham số khuôn hình lớp. Template class Inputlterator vector Inputiterator first Inputiterator last Cần nhắc lại là khái niệm khuôn hình của hàm thành phần template member function mới chỉ được đưa vào chuẩn năm 1998. Do vậy không phải trình dịch nào cũng hỗ trợ. Trong trường hợp trinh dịch của bạn hỗ trợ khuôn hình cùa hàm thành phần tham số Input Iterator có thể là bất cử lớp bộ duyệt nào. Trong trường hợp ngược lại tham sổ cho cấu tử này chỉ có thể là const value type . deque cũng có một cấu tử sao chép tương tự khuôn dạng của cấu tử như sau Template class Inputlterator deque Inputlterator first Inputiterator last Trong trường hợp

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.